Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика за поверителност има за цел да предостави информация на потребителите на платформата – https://agoradobrich.com/, относно правилата и принципите, при които се събират и обработват лични данни, за целите на обработването и правата, с които разполагат субектите на данни. С посещаването на интернет страницата на https://agoradobrich.com/, се счита че потребителят се е запознал със съдържанието на настоящия документ и се съгласява с него.

Настоящата политика се приема и с оглед обезпечаването прилагането и спазването на високите стандарти на защита, приети с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, както и другите актове на Европейския съюз и националното законодателство в Република България уреждащи тази материя.

I. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Платформата https://agoradobrich.com/ е собственост на „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК204800657. Тя има за цел информиране и известяване на населението за текущи и бъдещи обществени поръчки, конкурси, търгове и друга информация за изразходване на публични ресурси. Предоставя възможност за подаване на сигнали за нередности и злоупотреби при изразходването на публични ресурси. Достъпът до платформата е свободен и не изисква регистрация.

В изпълнение на тази дейност, „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” може да събира и обработва информация, която представлява лични данни, единствено и само за горепосочените цели и с оглед значимостта на интереса на обществото да бъде осведомено. В тази връзка, „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” се стреми обработваните личните данни да бъдат съотносими, свързани със и не надхвърлящи целите, за които се обработват, като по този начин не се засяга в неоправдана степен правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните.

Във връзка с подаването на сигнали искаме име, телефон и e-mail на потребителя, за да се свържем с него при обработка на подадения сигнал. Данни ще бъдат използвани единствено с цел обработка на подадения сигнал. За целта всеки потребител трябва внимателно да е прочел текста на "Информация за обработване на лични данни"

II. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Всеки потребител, чиито лични данни се обработват от „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” има следните права:

 • право да поиска да му бъде предоставена информация обработваните лични данни, които се отнасят до него.
 • право да получи достъп до обработваните лични данни;
 • право да поиска коригиране (ако личните данни са неточни);
 • право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;
 • право да поиска ограничаване на обработване на лични си данни, в предвидените от законодателството случаи;
 • право на преносимост на личните данни, в предвидените случаи;
 • право на възражение;
 • право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • право да поиска защита по административен или съдебен ред, в случай че правата му са били нарушени;
 • право на жалба до надзорен орган.

III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В изпълнение на поет ангажимент към сигурността и правилното използване на данни, „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” предприе адекватни мерки и механизми за защита на личните данни, приложими към всички лични данни, които се обработват, чрез които да се обезпечи сигурността и правилното им използване.

С оглед степента на риск, към всяка категория данни се прилагат персонални, документални и софтуерни защитни мерки, целящи да осигурят необходимото ниво на поверителност, предотвратяване на неправомерна употреба наличност и достъп до данните само за оторизираните субекти.

Мерките по защита на личните данни подлежат на периодичен контрол за ефективност и актуализация.

IV. КОНТАКТИ

„ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” поема ангажимент към потребителите на онлайн платформата да оказва необходимото им съдействие за упражняване техните права като субекти на данни, по предвидения в закона ред. За тази цел, можете да се свържете чрез определения отговорен екип, чрез следния имейл адрес: agorapronews.agora@gmail.com или чрез страницата ни във Фейсбук на този адрес: https://www.facebook.com/Про-Нюз-Добрич/.

Администратор:

„ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК204800657;

Адрес на управление: град Добрич, ул. „Независимост” №2А, ет. 2, офис 202;

Управител: Станислава Георгиева Кръстева;

Електронна поща: pronews.dobrich@gmail.com.

Настоящата Политика за личните данни е в сила от 1 юни 2022 г. и подлежи на периодично актуализиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

Информиран/на съм, че попълнените от мен в регистрационната форма на платформата www.agoradobrich.com на „Про Нюз Добрич“ ЕООД лични данни се обработват от „Про Нюз Добрич“ ЕООД при следните условия:

Цели - за нуждите на регистрацията ми в портала на www.agoradobrich.com, за процедиране на подадени от мен сигнали и жалби, които имам правото да подавам чрез приложението на www.agoradobrich.com; последващото им процедиране, в т.ч. – регистриране и насочване чрез административната информационна система на общините от област Добрич; реализиране на обратна връзка в хода на обработката на документите; генериране на уведомителен документ. Данните се обработват от компетентни структури в администрацията на „Про Нюз Добрич“ ЕООД и на общините от област Добрич, съгласно законоустановени правомощия на органа, при съобразяване с Устройствения правилник за организацията и дейността им.

Срок за съхранение на предоставените лични данни - Съгласно чл. 7 от Наредбата за обмен на документи в администрацията, всички данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни, необходими за осъществяването на административната дейност, се поддържат със средствата и в средата на административната информационна система. Всяко създаване на данни в административната информационна система се придружава с автоматичен запис за лицето, което е извършило създаването, и времето на извършването му. Регистрираните данни по този ред не подлежат на корекция или унищожаване и се съхраняват за срок не по-малък от 20 години.

Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп, коригиране или изтриване (правото „да бъдеш забравен“ - чрез изтриване на регистрацията) на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.

Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни за Република България.

Информиран/а съм, че предоставянето на личните ми данни се изисква за изпълнение на нормативно установени задължения на органите.

Информиран/а съм, че предоставеното от мен съгласие е относимо към всички подавани от мен сигнали/жалби/заявления чрез системата на Контактния център за времето на активна регистрация.

Известно ми е, че при непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна ще възпрепятства приемането, процедирането и реализирането на административната процедура.

Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

Информиран/а съм, че при условие че по обективни причини (липса на информация; необходимост от изискване на информация от компетентна районна администрация; липса на компетентност) заявлението не може да се процедира от администрация на Столична община, същото ще бъде препратено за процедиране до компетентния орган – служебно.

Съгласен/а съм за нуждите на обработката/регистриране/процедиране на подаден от мен сигнал/жалба/заявление да получавам информация на предоставената от мен електронна поща.

Информиран/а съм, че настоящото съгласие за обработване на личните данни се изисква съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Запознат/а съм с общата информация за правата на лицата по защита на личните данни публикувана на интернет страницата на платформата www.agoradobrich.com.

Декларация за поверителност

Поверителност и защита на личната информация

Правилата за поверителност на платформата agoradobrich.com и мобилното приложение обясняват какви са принципите на работа и как третираме личните Ви данни и защитаваме поверителността им, когато използвате услугите ни.

Събираме лични данни само чрез доброволното им предоставяне при регистрация, подаване на сигнали или искане на информация. Използваме защитна стена, за да попречим на трети лица да получат достъп до Вашите лични данни.

С използването на услугите ни приемате, че „Про Нюз Добрич“ ЕООД, може да ползва тези данни съгласно правилата за поверителност.

Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от специализирани държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

 • Инфраструктура
 • Чистота
 • Обществен ред
 • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ