ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Подреди по:

Филтър

Община град Добрич

45 833,33 лв., без ДДС

31.05.2022

Превоз на хора с увреждания със специално пригоден за целта автобус

Обхвата от дейностите включени в настоящата поръчка се изразява в приемане на подадените заявки по телефона на граждани, които желаят да се възползват от услугата, на предварително посочен от фирмата ...

Община Генерал Тошево

74 458,33 лв, без ДДС

13.05.2022

Ремонт на улица "Хан Крум" кв. Пастир- инженеринг

Пазарна консултация по проектно предложение: „СМР на обект „Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудв...

Община Добричка

236 066,68 лв, без ДДС

01.06.2022

Разработване на партньорска мрежа-информационни кампании от двете страни на границата и форум. Симулация за управление при извънредни ситуации с провеждане на специализирани семинари за управление на извънредни ситуации

Предмет на настоящта обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка на мобилни сцени, системи за озвучаване и осветление за тях по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на у...

Община град Добрич

45 833,33 лв., без ДДС

31.05.2022

Превоз на хора с увреждания със специално пригоден за целта автобус

Обхвата от дейностите включени в настоящата поръчка се изразява в приемане на подадените заявки по телефона на граждани, които желаят да се възползват от услугата, на предварително посочен от фирмата ...

Община Добричка

54727,20 лева без ДДС

26.05.2022

Разработване на партньорска мрежа-информационни кампании от двете страни на границата и форум. Симулация за управление при извънредни ситуации с провеждане на специализирани семинари за управление на извънредни ситуации

„Разработване на партньорска мрежа- информационни кампании от двете страни на границата и форум. Симулация за управление при извънредни ситуации с провеждане на специализирани семинари за управление н...

Община Тервел

53 734,15

03.02.2023

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „ЧЕТВЪРТА“ В С.КАБЛЕШКОВО

Предмет на настоящата обществена са строителни работи за основен ремонт на улица „Четвърта“ в с.Каблешково – площ на пътното платно 910 кв.м., което се почиства от наноси, 643 кв.м. компрометирана асф...

Община Добричка

215833.33 лв., без ДДС

23.05.2022

Доставка на машини: комбиниран багер и мини багер за нуждите на община Добричка

Доставка на машини: комбиниран багер и мини багер за нуждите на община Добричка Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на: един брой фабрично нов, неупотребяван комбинира...

Община Шабла

154 342,38 лв., без ДДС

12.01.2023

Доставка на горива за автопарка за нуждите на Община Шабла и второстепенните разпоредители към нея.

„Доставка на горива за автопарка за нуждите на Община Шабла и второстепенните разпоредители към нея.” Дизелово моторно гориво с код по CPV - 09134200-9  Безоловен бензин А95-Н с код по CPV - 0913210...

Община Балчик

50 000,00 лв., без ДДС

09.01.2023

Преоборудване и окомплектоване - монтаж на телескопично съчленен кран на един от съществуващите сметосъбиращи автомобили Рено Мидлум DXi 4x2 , собственост на община Балчик

С цел осигуряване на събирането на отпадъците от подземни контейнери /обем 3м3 със съд (чувал)/, е предвидено на предоставен наличен специализиран сметосъбиращ автомобил марка Рено, модел Мидлум ...

Община Добричка

25 000,00 лв., без ДДС

17.01.2023

Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини за нуждите на община Добричка за 2023 г.

Доставката на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини е необходима за обезпечаване работата и дейността на администрацията на община Добричка за 2023 г.

Община Добричка

82 953,92 лв., без ДДС

18.01.2023

Изграждане на площадки за игра в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Плачидол, община Добричка

Целта на настоящата обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за изграждане на площадки за игра в селата Ф. Денково, Бенковски и Плачидол, община Добричка. Видовете дейности, предмет на поръчка...

Община Шабла

1 817 130,00 лв., без ДДС

18.01.2023

„Реконструкция на водопровод и рехабилитация на ул. Добруджа, гр. Шабла, община Шабла“ разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на водопровод по ул. „Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане /о.т. 125/ до

„Реконструкция на водопровод и рехабилитация на ул. Добруджа, гр. Шабла, община Шабла“ разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на водопровод по ул. „Доб...

Община град Добрич

28 513,34 лв., без ДДС

31.01.2023

Доставка чрез покупка на принадлежности за еднократна употреба за нуждите на звена към Дирекция

Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции: обособена позиция 1 - "Доставка чрез покупка на принадлежности за еднократна употреба за нуждите на Дом за стари хора към Дирекция "Хуманирарни ...

Община Каварна

3 602 641,35

16.02.2023

Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кирков“, улица „Любен Каравелов“ и улица „Христо Ботев“ в град Каварна, в частта от улица „Стефан Караджа“ до улица „Сава Ганчев“, във връзка с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична м

Изпълнение на строителство състоящо се в „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кирков“, улица „Любен Каравелов“ и улица „Христо Ботев“ в град Каварна, в частта от улица „Стефан Караджа“ до у...

Община Добричка

50 000,00

16.02.2023

Доставка чрез покупка на нов специализиран високопроходим автомобил 4*4 (фургон) за нуждите на Община Добричка

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нов специализиран високопроходим автомобил 4*4 (фургон) за нуждите на Община Добричка. Изпълнението на поръчката включва доставка на автомобила...

Община Генерал Тошево

88 306,00

16.02.2023

Избор на изпълнител за осъществяване на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР по време на строителството на обект:

Дейност № 1 - Строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ по време на изпълнението на обекта, до приемането и въвеждането на всеки един от етапите в експлоатация, съгласно ...

Община Крушари

300 000,00

15.02.2023

Изграждане на обект "Сграда за социални услуги, находяща се в ПИ 4000.501.499 по КК на община Крушари

В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по изграждане на сграда за социални услуги съгласно изискванията на одобрен Инвестиционен проект, фаза „технически“, и въз основа на издадено ...

Община Крушари

15.02.2023

Пазарни консултации за изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на обект

За изготвяне на техническа документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на обект "Сграда за социални услуги, находяща се в ПИ 4000.501.499 по КК на община Крушари“ са използ...

Община Балчик

199 800,00

14.02.2023

Изготвяне на инвестиционни проекти – техническа фаза за нуждите на Община Балчик“ Обособена позиция № 1: „Изготвяне на инвестиционни проекти – техническа фаза за улича и пътна инфраструктура за нуждите на Община Балчик“ Обособена позиция № 2: „Изготвяне н

„Изготвяне на инвестиционни проекти – техническа фаза за нуждите на Община Балчик“ Обособена позиция № 1: „Изготвяне на инвестиционни проекти – техническа фаза за улича и пътна инфраструктура за нужд...

Община Добричка

1 034 000,00

10.02.2023

Доставка на електрическа енергия от доставчик последна инстанция (ДПИ) за нуждите на обекти, собственост на община Добричка

Договаряне без предварително обявление

Община Добричка

1 034 000,00

10.02.2023

Доставка на електрическа енергия от доставчик последна инстанция (ДПИ) за нуждите на обекти, собственост на община Добричка

Доставка на електрическа енергия от доставчик последна инстанция (ДПИ) за нуждите на обекти, собственост на община Добричка

Община Добричка

212 500,00

07.02.2023

Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Добричка

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на един брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. Машината представлява автомобил с надстройка за сметосъбиран...

Община Крушари

07.02.2023

Пазарни консултации за изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации на сгради общинска собственост

За изготвяне на документация по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации на сгради общинска собственост“ са използвани услуги по договор ...

Община град Добрич

37 930,00

07.02.2023

Доставка на обзавеждане и оборудване за Зала – Добрич по Проект № BG16RFOP001-1.011-0009-С01 „Обновяване на културна инфраструктура – Зала Добрич“ по обособени позиции

Обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Доставка на обзавеждане и дребно електрооборудване по Проект № BG16RFOP001-1.011-0009-С01 „Обновяване на културна инфр...

Община Тервел

172 000,00

06.02.2023

Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Обслужваща алея в градски парк Тервел

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“, включително необходимите работни детайли ; упражняване на авторски надзор; изпълнение на ст...

Община Добричка

236 066,68 лв., без ДДС

01.06.2022

"Доставка на мобилни сцени, системи за озвучаване и осветление за тях по обособени позиции“

Предмет на настоящта обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка на мобилни сцени, системи за озвучаване и осветление за тях по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на у...

Община Добричка

4 648 528,00 лв., без ДДС

12.08.2022

Строителство на „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Плачидол и на компрометирани участъци в селата Стефаново и Бранище“, община Добричка по две обособени позиции“

Предмет на поръчката е строителство на „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Плачидол и на компрометирани участъци в селата Стефаново и Бранище“, община Добричка в съответствие с одобрен инвестиц...

Община Добричка

125 166,67лв., без ДДС

12.08.2022

„Строителство на „Рехабилитация на общински път DOB2100 в участъка на с.Карапелит“

Предмет на обществената поръчка е изпълнението на строеж „Рехабилитация на път DOB2100 / ІІІ - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 /“ в участъка на село Карапелит. За строеж „Рехабилитац...

Община град Добрич

2 000 000,00 лв, без ДДС

12.08.2022

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на Община град Добрич

Общ.поръчка е за доставка на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна баласираща група, както и поемане на разходите за небаланси за обектите на Община град Добрич. При изпълнение на поръ...

Община Балчик

270 000,00 лв., без ДДС

11.08.2022

“Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик”

Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик, след заявка от Възложителя.

Община Тервел

201 866,00 лв., без ДДС

10.08.2022

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК „А“ ОТ СГРАДАТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. ТЕРВЕЛ

Предметът на настоящата обществената поръчка е основен ремонт на покрив на блок „А“ в сградата на Средно училище „Йордан Йовков“, гр. Тервел . Обектът на поръчката е строеж по смисъла на чл.21, ал.16 ...

Община Генерал Тошево

13 333,33 лв., без ДДС

10.08.2022

„Доставка чрез покупка на прикачен инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти / шредер/мулчер / за нуждите на Община Генерал Тошево“

Прикачния инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти/ шредер/мулчер / трябва да е нов – неизползван, с произход от Европейския съюз и произведен след 01.01.2021г. Обхватът, обемът и изисквани...

Община град Добрич

580 000,00 лв., без ДДС

10.08.2022

„ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ за развитие, благоустройство и дизайн на ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ДОБРИЧ и разработване на ИДЕЕН ПРОЕКТ за бул. 25-ти Септември, пл. Възраждане и пл. Свобода“

Предмет на конкурса: Да се предложи цялостна концепция за развитие, благоустройство и дизайн за централната градска част Зона А - концепция за развитие, благоустройство и дизайн на централната...

Община Добричка

187 335,00 лв., без ДДС

10.08.2022

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка през сезон 2022/ 2023 г.

Обществената поръчка е разделена на 9 обособени позиции на районен принцип и обхваща извършване на дейности по снегопочистване на пътищата в община Добричка до постигане на съответното ниво на зимно п...

Община Шабла

224 644,17 лв., без ДДС

09.08.2022

“Избор на изпълнител за ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла по обекти както следва: 1. Авариен ремонт на общински път DOB 3223 /I–9/, Горичане-Пролез; 2. Текущ ремонт на ул.

“Избор на изпълнител за ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла по обекти както следва: Авариен ремонт на общински път DOB 3223 /I–9/, Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул....

Община Шабла

195 666,67 лв., без ДДС

09.08.2022

„Основен ремонт на ул. "3-та", с.Крапец, община Шабла“ – инженеринг“

Предвидено е да се изпълни инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор за „Основен ремонт на ул. "3-та", с.Крапец, община Шабла“. Улицата е с дължин...

Община Шабла

121 666,67 лв., без ДДС

09.08.2022

Основен ремонт на тротоарна настилка по ул.

Предметът на поръчката е: Основен ремонт на тротоарна настилка по ул. "Комсомолска", гр. Шабла - инженеринг Дейности в рамките на обществената поръчка Изготвяне на инвестиционен проект; И...

Община Добричка

13 716,66 лв., без ДДС

08.08.2022

Строителен надзор при строителството на рехабилитация на участъци от DOB 1108 от км 1+500 до около км 3+100 /COVID-19 мярка по ПМС №326 от 2021 год./ и DOB 2100 от км 0+000 до 0+410

Предметът на настоящата поръчка е избор на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията („ЗУТ“), а именно упражняване на строителен надзор при рехабилитацията на участъ...

Община Добричка

238 228,34 лв., без ДДС

05.08.2022

„Строителство, ремонт и реконструкция на обекти, собственост на община Добричка по три обособени позиции“

Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции. Предвидено е д...

Община Тервел

213 594,00 лв., без ДДС

05.08.2022

Специализиран превоз на деца , ученици и учители през учебната 2022-2023 г. на територията на Община Тервел, по три обособени позиции

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз за ученици и учители по три основни направления, обезпечаващи работата на: За Обособена позиция № 1: ОбУ „Д-р Петъ...

Община Добричка

20 833,00 лв., без ДДС

04.08.2022

„Доставка на употребяван мини багер за нуждите на кметство Стожер, община Добричка“

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на употребяван мини багер за нуждите на кметство Стожер, община Добричка. Техниката, следва да е с технически параметри минимум пос...

Община Добричка

649 707,00 лв., без ДДС

02.08.2022

Строителство на Рехабилитация на участък от DOB 1108 и улици в селата Стефаново и Одърци, община Добричка

Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни и монтажни работи за: 1. Рехабилитация на участък от общински път DOB 1108 /ІІІ-293, Паскалево-Свобода -Росеново-Божурово-Граница общ. (До...

Община Тервел

100 000,00 лв., без ДДС

02.08.2022

Зимно поддържане, снегопочистване и подготовка за експлоатация при зимни условия на транспортната мрежа в Община Тервел за една календарна година

Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който ще извърши зимно поддържане и снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Тервел (75,98 км.), на участ...

Община Тервел

10 000,00 лв., без ДДС

02.08.2022

Доставка на преносими компютри за нуждите на Общинска администрация в гр.Тервел

Предметът на поръчката включва доставка на 8 броя преносими компютри за нуждите на Общинска администрация Тервел , както и гаранционна поддръжка на доставените компютри по време на гаранционния им сро...

Община Генерал Тошево

32 000,00 лв., без ДДС

01.08.2022

„Проектиране и авторски надзор за изпълнение на основен ремонт на улици и тротоари в Община Генерал Тошево по обособени позиции

Обособена позиция №1: Проектиране и авторски надзор за изпълнение на основен ремонт на улица „Цар Самуил“, кв. Пастир“; Обособена позиция №2: Проектиране и авторски надзор за изпълнение на основен ре...

Община Тервел

17 842,36 лв, без ДДС

19.08.2022

ИЗКЪРПВАНЕ НА УВРЕДЕНИ УЧАСТЪЦИ ОТ АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ 2-РА И 6-ТА В С.АНГЕЛАРИЙ

В предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда да бъдат отремонтирани чрез изкърпване около 287 кв.м. увреди по асфалтовата настилка на две улици в с.Ангеларий – 2-ра и 6-та, като преоб...

Община Добричка

130 242,50 лв, без ДДС

19.08.2022

„Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Паскалево, Козлодуйци и Лясково, община Добричка – строителство на „Рехабилитация на улица „Тридесета“ село Паскалево“

Кратко описание / документация : Предмет на настоящата обществена поръчка е строителство на Рехабилитация на улица „Тридесета“ село Паскалево“, община Добричка. Обществената поръчка ще се реализира ...

Община Добричка

109 809,00 лв., без ДДС

19.08.2022

„Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Паскалево, Козлодуйци и Лясково, община Добричка – строителство на „Рехабилитация на улица „Осма“ село Козлодуйци“

Кратко описание / документация : Предмет на настоящата обществена поръчка е строителство на „Рехабилитация на улица „Осма“ село Козлодуйци“, община Добричка. Обществената поръчка ще се реализира със...

Община град Добрич

5 000 000,00 лв., без ДДС

19.08.2022

„Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“

Кратко описание / документация : „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“, с граници на отделните райони както следва: Район I: бул. ...

Община Тервел

32 000,00 лв., без ДДС

18.08.2022

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НАД ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ЧИТАЛИЩЕ В С.КОЧМАР

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на строителни работи,чрез които ще се извърши основен ремонт на покрив на читалищна сграда в с.Кочмар, обособена част от нея- над обслужва...

Община Тервел

2 160 409,00

15.08.2022

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB1192 /III-207/ ТЕРВЕЛ - БЕЗМЕР - ГУСЛАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ- КАЙНАРДЖА - /II-71/

Предмет на настоящата обществена са строителни работи за основен ремонт на отсечка от общински път DOB1192 Тервел-Безмер-Гуслар-граница с Област Силистра с дължина 3580 метра, на територията на Общин...

Община Тервел

2 185 499,02 лв., без ДДС

15.08.2022

Основен ремонт на общински път Жегларци-Бенковски от км.0+00 до км 0+3700

Предметът на обществената поръчка е извършване на основен ремонт на 3700 метра от общински път DOB1199 Жегларци-Бенковски , от връзката му с републикански път III-207 след края на с.Жегларци в посока ...

Община Каварна

250 000,00 лв., без ДДС

05.09.2022

„Ремонт на физкултурен салон на територията на СУ “Стефан Караджа”, находящ се в ПИ 35064.501.902, в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич“

Договор за обществена поръчка с № 539/11.10.2021 г. се изпълнява от „АЛФА 2000“ ЕООД и е с предмет: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа““, находящо се в ПИ 35064.501.902 в ...

Община Добричка

662 666,00 лв., без ДДС

25.08.2022

ИЗГРАЖДАНЕ- ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА В СЕЛО БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Настоящата обществена поръчка е за проектиране и строителство на детска градина за две групи по 14 деца в УПИ III, кв.9, пл.94 с.Бранище, община Добричка, с ориентировъчна застроена площ 500-650 кв.м....

Община град Добрич

217 034,99 лв., без ДДС

06.09.2022

„Доставка на специализирана техника за нуждите на общински предприятия към Община град Добрич, по обособени позиции“

Обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на един брой мини челен товарач с прикачен инвентар за ОП „Комуналстрой”; Обособена позиция 2: „Доставка на ед...

Община Каварна

617 500,00 лв., без ДДС

25.08.2022

Доставка на горива за нуждите на Община Каварна

Доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин за нуждите на община Каварна и нейните структури чрез система за безкасово зареждане за количества посочени в спецификация.

Община град Добрич

111 700,00 лв., без ДДС

24.08.2022

„Периодични доставки на строителни материали и дървен материал за нуждите на Община град Добрич и второстепенни разпоредители с бюджет, по обособени позиции“

Обществената поръчка включва две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община град Добрич и второстепенни разпоредители с бюджет“; Обособ...

Община Добричка

417 600,00 ЛВ., без ДДС

22.08.2022

Доставка на горива за нуждите на община Добричка, с три обособени позиции

Доставка на горива за нуждите на община Добричка, с три обособени позиции: ОП №1 Доставка на дърва за огрев; ОП №2 Доставка на въглища „кафяви”; ОП №3 Доставка на пелети за отопление; Предметът на...

Община Каварна

90 000,00 лв., без ДДС

07.10.2022

„Разширение, поддръжка и интеграция на облачна платформа на система за видеонаблюдение, инсталирана на обществено достъпни места в гр. Каварна“

Предметът на обществената поръчка включва подробно описаните дейности съгласно „Техническа спецификация“. Дейностите са детайлно разписани в Техническата спецификация, приложена към документацията за ...

Община Тервел

9 889,88 лв., без ДДС

07.10.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия ТЕРВЕЛ – ШУМЕН - ТЕРВЕЛ

От избрания изпълнител се изисква да осигури обслужване на транспортна линия за пътници Тервел-Шумен-Тервел. Линията се изпълнява по маршрутно разписание, неразделна част от техническата спецификация ...

Община Тервел

5 216,64 лв., без ДДС

07.10.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия КОЛАРЦИ – ДОБРИЧ - КОЛАРЦИ

Ежедневен обществен превоз на пътници по утвърдена маршрутна линия от областната транспортна схема, квота на Община Тервел. Линията включва два курса дневно и има общ дневен пробег от 96 км. Начална с...

Община Тервел

86 666,00 лв., без ДДС

07.10.2022

Основен ремонт на улица

Предмет на обществената поръчка е изпълнението на основен ремонт на улица „Осогово“ в гр.Тервел, в т.ч. направа на нов пласт от порьозен и плътен асфалтобетон ,предшестван от направа на нов пласт от т...

Община град Добрич

401 590,50 лв. без ДДС

06.10.2022

„Доставка на течни горива за моторни превозни средства, специализирана механизация и техника на Община град Добрич и второстепенните й разпоредители“

Обществената поръчка включва две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на течни горива (бензин А95, дизел, дизел премиум, пропан бутан), чрез електронни карти за безналично плащане, за мо...

Община Шабла

1 318 207,74 лв., без ДДС

06.10.2022

„Строително-монтажни работи на обект: „Археологически парк “Дуранкулак – Хаманджия”: Консервация и експониране на пещерен храм на Кибела на „Големия остров“, възстановяване на аварирал участък от укрепително съоръжение и консервация на археологически стру

Строително-монтажни работи на обект: „Археологически парк “Дуранкулак – Хаманджия”: Консервация и експониране на пещерен храм на Кибела на „Големия остров“, възстановяване на аварирал участък от укреп...

Община Тервел

17 842,36 лв., без ДДС

05.10.2022

Изкърпване на увредени участъци от асфалтовата настилка на улици 2-ра и 6-та в с. Ангеларий

В предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда да бъдат отремонтирани чрез изкърпване около 287 кв.м. увреди по асфалтовата настилка на две улици в с.Ангеларий – 2-ра и 6-та, като преобладав...

Община Тервел

9 129,12 лв., без ДДС

05.10.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия ТЕРВЕЛ – ГРАДНИЦА - ТЕРВЕЛ

От избрания изпълнител се изисква да извършва обслужване на транспортна линия за обществен превоз на пътници Тервел- Градница - Тервел. Маршрутното разписание включва трикратно изпълнение на двупосоче...

Община Тервел

19 127,68 лв., без ДДС

05.10.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия ТЕРВЕЛ – ДОБРИЧ - ТЕРВЕЛ

От избрания изпълнител се изисква да осигури обслужване на транспортна линия за пътници Тервел-Добрич-Тервел. Линията се изпълнява по маршрутно разписание, неразделна част от техническата спецификация...

Община Тервел

7 498,92 лв., без ДДС

05.10.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия ЗЪРНЕВО – ТЕРВЕЛ - ЗЪРНЕВО

Избраният изпълнител трябва да обслужва ежедневно линия за обществен превоз на пътници по маршрута Зърнево-Тервел-Зърнево. Маршрутното разписание включва трикратно изпълнение на двупосочен курс ежедне...

Община Тервел

5 651,36 лв., без ДДС

05.10.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия ЗЪРНЕВО – ДОБРИЧ - ЗЪРНЕВО

Предметът на поръчката включва изпълнение на услугата обществен транспорт на пътници по утвърдена транспортна линия с маршрут Зърнево-Добрич-Зърнево. Линията се изпълнява ежедневно, в два курса- един ...

Община Тервел

124 000,00 лв., без ДДС

04.10.2022

Основен ремонт на улица «Стара планина» в гр. Тервел

Предмет на обществената поръчка е изпълнението на основен ремонт на улица „Стара Планина“ в гр.Тервел, в т.ч. направа на нов пласт от порьозен и плътен асфалтобетон ,предшестван от направа на нов плас...

Община Генерал Тошево

41 160,00 лв., без ДДС

03.10.2022

„Оценка за съответствие и строителен надзор на обекти по обособени позиции

Обособена позиция №1: „Оценка за съответствие и строителен надзор на обект: „Подмяна на водопроводи по улична мрежа в с. Пчеларово, община Генерал Тошево“; Обособена позиция №2: „Оценка за съответств...

Община Генерал Тошево

81 666,67 лв., без ДДС

30.09.2022

„Покупка на автомобили за нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

Предмет на настоящата поръчка е доставка на 2 бр. неупотребявани автомобили, съгласно характеристиките, посочени в Техническата спецификация на Възложителя, както следва: Обособена позиция № 1: „Дост...

Община Тервел

38 000,00 лв., без ДДС

29.09.2022

Основен ремонт на покрив над помещения за обслужващи дейности на читалище в с. Кочмар

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на строителни работи,чрез които ще се извърши основен ремонт на покрив на читалищна сграда в с.Кочмар, обособена част от нея- над обслужва...

Община Балчик

70 000,00 лв., без ДДС

29.09.2022

„Зимно поддържане на пътища и улици на територията на Община Балчик”

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: „Зимно поддържане на пътища и улици на територията на Община Балчик”съгласно Техническа спецификация (Приложение 1). При изпълнение на поръчката след...

Община Тервел

68 000,00 лв., без ДДС

26.09.2022

Инженеринг за възстановяване на участък от общински път DOB 1196 /III -207, Жегларци – Кочмар / -Войниково - Нова Камена -Градница – / от км 6+180 до км 6+240 / в Община Тервел

Предметът на поръчката включва проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор (инженеринг) за участък от общински път DOB 1196 /III -207, Жегларци – Кочмар / - Войниково - Нова Камена -Градница – ...

Община Тервел

35 000,00 лв., без ДДС

26.09.2022

Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 2-ра „ A“ в с.Зърнево

Улицата, която попада в предмета на обществената поръчка е цялата улица 2-ра „а“. Улицата, за която е предвидено да се изпълни основен ремонт по проекта, е с обща площ приблизително 690 кв.м.Участъкът...

Община Добричка

130 242,50 лв., без ДДС

26.09.2022

„Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Паскалево, Козлодуйци и Лясково, община Добричка – строителство на „Рехабилитация на улица „Тридесета“ с. Паскалево“

Предмет на настоящата обществена поръчка е строителство на Рехабилитация на улица „Тридесета“ с. Паскалево“, община Добричка. Обществената поръчка ще се реализира със средства, предоставени, съгласно...

Община Добричка

215 600,00 лв., без ДДС

23.09.2022

Доставка на горива за нуждите на община Добричка, с три обособени позицииЭ

Доставка на горива за нуждите на община Добричка, с три обособени позиции: ОП №1 Доставка на дърва за огрев; ОП №2 Доставка на въглища „кафяви”; ОП №3 Доставка на пелети за отопление; Предметът на...

Община Добричка

20 833,00 лв., без ДДС

21.09.2022

„Доставка на употребяван мини багер за нуждите на кметство Стожер, Община Добричка”

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на употребяван мини багер за нуждите на кметство Стожер, община Добричка. Техниката, следва да е с технически параметри минимум пос...

Община Добричка

109 809,00 лв., без ДДС

20.09.2022

„Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Паскалево, Козлодуйци и Лясково, община Добричка – строителство на „Рехабилитация на улица „Осма“ с. Козлодуйци“

Предмет на настоящата обществена поръчка е строителство на „Рехабилитация на улица „Осма“ с. Козлодуйци“, община Добричка. Обществената поръчка ще се реализира със средства, предоставени, съгласно до...

Община Добричка

130 242,50 лв., без ДДС

20.09.2022

„Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Паскалево, Козлодуйци и Лясково, община Добричка – строителство на „Рехабилитация на улица „Тридесета“ с. Паскалево“

Предмет на настоящата обществена поръчка е строителство на Рехабилитация на улица „Тридесета“ с. Паскалево“, община Добричка. Обществената поръчка ще се реализира със средства, предоставени, съгласно...

Община Каварна

250 000,00 лв., без ДДС

19.09.2022

„Ремонт на физкултурен салон на територията на СУ “Стефан Караджа”, находящ се в ПИ 35064.501.902, в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич“

Ремонт на физкултурния салон на СОУ „Стефан Караджа“ не е предвиден в инвестиционния проект по ЗУТ за обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа““, находящо се в ПИ 35064.50...

Община Балчик

135 274,80 лв., без ДДС

16.09.2022

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 в МБАЛ гр.Балчик“ по проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”

Предметът на настоящата обществената поръчка е „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 в МБАЛ гр.Балчик“ по проект „Укрепване к...

Община Крушари

10 000,00 лв., без ДДС

16.09.2022

„Упражняване на независим строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на строителството по обект

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ и инвеститорски контрол по време на изпълнение на строително-монтажните работи за обект...

Община град Добрич

8 254 959,90 лв., без ДДС

14.09.2022

„Изграждане на битова канализация Етап II и Етап III, в кв. Рилци, гр. Добрич“

Строежът представлява изграждане на битова канализация, както и изграждане на главни канализационни клонове в урбанизирани територии: В обхвата на настоящото обществена поръчка се възлагат само: • Е...

Община Генерал Тошево

69 000,00 лв., без ДДС

13.09.2022

„Извършване на обществен превоз на пътници в Община Генерал Тошево, по обособени позиции

Настоящата обществена поръчка включва следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Обществен превоз по маршрутни разписания по линии от общинска и областна транспортна схема по първо направлен...

Община Шабла

193 991,67 лв., без ДДС

09.09.2022

„Основен ремонт на улица „Осма“ и улица „Петнадесета“ в с. Дуранкулак, община Шабла– инженеринг“

„Основен ремонт на улица „Осма“ и улица „Петнадесета“ в с. Дуранкулак, община Шабла– инженеринг“

Община Шабла

225 143,16 лв., без ДДС

09.09.2022

„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти, обособена в отделни позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла и филиали в с. Крапец и с. Дуранкулак и Детска ясла „Радост“

„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти, обособена в отделни позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла и фил...

Община Балчик

47 077,00 лв., без ДДС

08.09.2022

„Доставка и монтаж на вертикална платформа с кабинка, вкл. метална остъклена конструкция към нея, за осигуряване на достъпна среда на обществена сграда „Художествена галерия

Настоящата поръчка с предмет „Доставка и монтаж на вертикална платформа с кабинка, вкл. метална остъклена конструкция към нея, за осигуряване на достъпна среда на обществена сграда „Художествена гал...

Община Балчик

75 000 лв., без ДДС

01.12.2022

Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на Община Балчик

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на Община Балчик” Изпълнението на обществената поръчка има за цел осигуряване на екологични транспортни средст...

Община Балчик

21 352,00 лв, без ДДС

01.12.2022

Проектиране във фаза технически инвестиционен проект на сградите на СУ „Христо Смирненски” и физкултурен салон с. Оброчище, община Балчик

ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА СГРАДИТЕ НА СУ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С. ОБРОЧИЩЕ, ОБЩИНА БАЛЧИК съгласно указанията за участие

Община Балчик

69 000,00 лв., без ДДС

30.11.2022

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Балчик

,,Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Балчик’’ по следните видове застраховки:  ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ НА СЛУЖИТЕЛИ И ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ, съгл.прил.№1-А и 1-Б 1.задължителн...

Община Балчик

20 675,00 лв., без ДДС

19.10.2022

Изготвяне на инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Балчик“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт на улични настилки на територията на Община Балчик“ Обособена

„Изготвяне на инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Балчик“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт на у...

Община Генерал Тошево

08.12.2022

Пазарна консултация с предмет:„Подмяна на съществуващ водопровод и съпътстваща пътна инфраструктура по улична мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции“ по процедура BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водос

за определяне на пазарна цена за извършване на строителство по проектно предложение: „Подмяна на съществуващ водопровод и съпътстваща пътна инфраструктура по улична мрежа в Община Генерал Тошево по о...

Община Генерал Тошево

2 852 056,00лв. без ДДС.

01.12.2022

Пазарна консултация относно управление на проект:„Подмяна на съществуващ водопровод и съпътстваща пътна инфраструктура по улична мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции“ по процедура BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рех

На основание чл.44 от Закона за обществените поръчки, във връзка с подаване на горепосоченото проектно предложение за финансиране по мярка BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рех...

Община Генерал Тошево

55 000,00 лв., без ДДС

28.11.2022

Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 33,60 kWp върху покрив на сграда на общинска администрация находяща се в УПИ IV-627, кв.63 по плана на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич

Предметът на поръчката е: „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 33,60 kWp върху покрив на сграда на общинска администрация находяща се в УПИ IV-627, кв.63 по плана н...

Община Генерал Тошево

200 000,00 лв., без ДДС

15.11.2022

Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции

Предмет на обществената поръчка е зимно поддържане, снегопочистване и при необходимост отстраняване на повреди по асфалтовата настилка и освежаване на хоризонталната маркировка на общинската пътна мре...

Община Генерал Тошево

81 666,67 лв., без ДДС

10.11.2022

Покупка на автомобили за нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции

ОП1-Доставка на лек автомобил ОП2-Доставка на високопроходим автомобил

Община Генерал Тошево

10.11.2022

Пазарна консултация за обект:„Подмяна на съществуващ водопровод по улична мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции“ по процедура BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в аг

за определяне на пазарна цена за извършване на строителство по проектно предложение: „Подмяна на съществуващ водопровод по улична мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции“ по процедура BG06...

Община Генерал Тошево

7 333,33 лв., без ДДС

03.11.2022

Проектиране и авторски надзор на улици в гр. Генерал Тошево по обособени позиции

ОП №1: „Проектиране и авторски надзор на обект "Реконструкция на улица "Константин Кисимов" гр. Генерал Тошево“; ОП №2: „Проектиране и авторски надзор на обект "Реконструкция на улица "Пейо Яворов" г...

Община Генерал Тошево

64 067,85 лв., без ДДС

02.11.2022

Извършване на дейности по почистване на част на общински имот с площ 34.650 дка, представляващ поземлен имот с идентификатор №4711.247.2, гр. Генерал Тошево

Извършване на дейности по почистване на част от общински имот с площ 34.650 дка, представляващ поземлен имот с идентификатор №4711.247.2, гр. Генерал Тошево, вид територия- земеделска, категория 3, ...

Община Генерал Тошево

29 166,67 лв., без ДДС

26.10.2022

Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“

1) Изработване на инвестиционни проекти във фаза „работен“ проект за внедряване на пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с което ще се постигне енергопотребление клас „В” в съответствие с Наред...

Община Генерал Тошево

137 290,00 лв., без ДДС

17.10.2022

Ремонт на тротоари за нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции

Обособена позиция №1: „Ремонт тротоари ул. "Добротица" с. Кардам от ул. "Червеноармейска" до ул. "Опълченска" Обособена позиция №2: „Рехабилитация тротоари ул. В Алексиев гр. Генерал Тошево“  

Община Генерал Тошево

419 277,24 лв., без ДДС

10.10.2022

СМР на обект „Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудване/обзавеждане, ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в с. Йовково, общ. Ген. Тошево

Дейностите по настоящата обществена поръчка включват: Дейности ЕТАП - I: Част Архитектурна и част Конструктивна По сграда: вън Премахване на компрометираната съществуваща настилка....

Община град Добрич

55 833,33 лв., без ДДС

23.12.2022

Доставка на автомобили за нуждите на дирекция „Хуманитарни дейности“ и ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ към Община град Добрич“ по обособени позиции

Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в настоящите Указания, Техническа спецификация, Проект на договор, част от документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка на автом...

Община град Добрич

5 000 000,00 лв., без ДДС

20.12.2022

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на Община град ДобричЭ

Обществената поръчка е за доставка на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, както и поемане на разходите за небаланси за 391 общински обекта на ниско напрежение. Пр...

Община град Добрич

13.12.2022

Пазарни консултации за определяне прогнозна стойност на обществена поръчка за строителство с предмет: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки и редуциране на вредните емисии от сградата на Спортно училище „Г. С. Раковски“ и ЦПЛР – ученическо общежитие, град

На основание чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 ЗОП и на основание чл.44, ал.3, т.1 ЗОП, за провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка за строителств...

Община град Добрич

57 263,34 лв., без ДДС

22.11.2022

Доставка чрез покупка на принадлежности за еднократна употреба за нуждите на звена към Дирекция

Обществената поръчка включва четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - "Доставка чрез покупка на принадлежности за еднократна употреба за нуждите на Домашен социален патронаж (ДСП...

Община град Добрич

1 861 944,82 лв., без ДДС

15.11.2022

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции

При изпълнение на настоящата поръчка следва да се доставят хляб, тестени и пресни сладкарски изделия, зърнени храни и храни на зърнена основа, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба и ри...

Община град Добрич

183 000,00 лв., без ДДС

13.10.2022

Организиране на международни обмени по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, Договор № Д03-20/01.07.2020 г., по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия

Обществената поръчка включва три обособени позиции: - Обособена позиция 1: „Закупуване на самолетни билети и осигуряване на трансфери при организиране на международни обмени по Проект BGLD-1.003-0001...

Община град Добрич

401 590,50 лв., без ДДС

06.10.2022

Доставка на течни горива за моторни превозни средства, специализирана механизация и техника на Община град Добрич и второстепенните й разпоредители

Обществената поръчка включва две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на течни горива (бензин А95, дизел, дизел премиум, пропан бутан), чрез електронни карти за безналично плащане, за мо...

Община Добричка

57 500,00 лв., без ДДС

14.12.2022

Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на община Добричка

Във връзка с Решение на Управителния съвет на Националния Доверителен Екофонд ( НДЕФ) за финансиране Проект ЕМ 123/31.05.2022 г. на община Добричка по Схемата за насърчаване използването на електричес...

Община Добричка

50 000,00 лв., без ДДС

09.12.2022

Доставка чрез покупка на нов специализиран високопроходим автомобил 4*4 (фургон) за нуждите на Община Добричка

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нов специализиран високопроходим автомобил 4*4 (фургон) за нуждите на Община Добричка. Изпълнението на поръчката включва доставка на автомобила...

Община Добричка

212 500,00 лв., без ДДС

15.12.2022

Доставка чрез покупка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Добричка

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на един брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. Машината представлява автомобил с надстройка за сметосъбиран...

Община Добричка

212 500,00 лв., без ДДС

15.12.2022

Доставка чрез покупка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Добричка

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на един брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. Машината представлява автомобил с надстройка за сметосъбиран...

Община Добричка

5 690,00 лв., без ДДС

10.10.2022

Упражняване на авторски надзор на рехабилитация на път DOB 1108 и DOB 2100, община Добричка

За изпълнение на строителната програма на общината за 2022 година е необходимо да се възложи изпълнението на авторски надзор по смисъла на чл.162 от Закона за устройство на територията по време на стр...

Община Добричка

130 242,50 лв., без дДС

26.09.2022

Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Паскалево, Козлодуйци и Лясково, община Добричка – строителство на „Рехабилитация на улица „Тридесета“ с. Паскалево

Предмет на настоящата обществена поръчка е строителство на Рехабилитация на улица „Тридесета“ с. Паскалево“, община Добричка. Обществената поръчка ще се реализира със средства, предоставени, съгласно...

Община Шабла

5 415,00 лв., без ДДС

07.11.2022

Осъществяване на Строителен надзор по обекти, както следва: „Основен ремонт на тротоарна настилка по ул.

„Осъществяване на Строителен надзор по обекти, както следва: „Основен ремонт на тротоарна настилка по ул. "Комсомолска", гр. Шабла.“; „Основен ремонт на улица „Осма“ и улица „Петнадесета“ в с. Дуранку...

Община Шабла

208 333,00 лв., без ДДС

21.10.2022

Доставка на фабрично нов сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Шабла

Поръчката има за цел да осигури доставка на 1 (един) брой нов сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Шабла. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обс...

Община Тервел

40 000,00 лв., без ДДС

31.12.2022

Проектиране и авторски надзор за основен ремонт, реконструкция и доизграждане на дом за стари хора и база за трудотерапия към дома в с. Полковник Савово, общ. Тервел

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на услугата „изготвяне на технически проект“ и авторски надзор по време на строителните дейности за реформиране на съществуващ дом за стари хора в ...

Община Тервел

5 216,64 лв., без ДДС

07.10.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия КОЛАРЦИ – ДОБРИЧ - КОЛАРЦИ

Ежедневен обществен превоз на пътници по утвърдена маршрутна линия от областната транспортна схема, квота на Община Тервел. Линията включва два курса дневно и има общ дневен пробег от 96 км. Начална с...

Община Тервел

19 127,68 лв., без ДДС

05.10.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия ТЕРВЕЛ – ДОБРИЧ - ТЕРВЕЛ

От избрания изпълнител се изисква да осигури обслужване на транспортна линия за пътници Тервел-Добрич-Тервел. Линията се изпълнява по маршрутно разписание, неразделна част от техническата спецификация...

Община Тервел

5 651,36 лв., без ДДС

05.10.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия ЗЪРНЕВО – ДОБРИЧ - ЗЪРНЕВО

Предметът на поръчката включва изпълнение на услугата обществен транспорт на пътници по утвърдена транспортна линия с маршрут Зърнево-Добрич-Зърнево. Линията се изпълнява ежедневно, в два курса- един ...

Община Тервел

340 000,00 лв., без ДДС

21.12.2022

Доставка на горива за МПС на Община Тервел и звената към нея за срок от една календарна година

Доставка на автомобилен бензин А-95Н 10 ppm Е5 8% био / еквивалент, Дизелово моторно гориво 6% биодизел с добавка, Дизелово моторно гориво с 6% биодизел и Пропан-бутан марка Б или еквивалент. Горив...

Община Тервел

9 129,12 лв., без ДДС

09.12.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия ТЕРВЕЛ – ГРАДНИЦА - ТЕРВЕЛ

От избрания изпълнител се изисква да извършва обслужване на транспортна линия за обществен превоз на пътници Тервел- Градница - Тервел. Маршрутното разписание включва трикратно изпълнение на двупосоче...

Община Тервел

9 129,12 лв., без ДДС

09.12.2022

Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусна линия ТЕРВЕЛ – ГРАДНИЦА - ТЕРВЕЛ

От избрания изпълнител се изисква да извършва обслужване на транспортна линия за обществен превоз на пътници Тервел- Градница - Тервел. Маршрутното разписание включва трикратно изпълнение на двупосоче...

Община Тервел

3 000,00 ЛВ, без ДДС

29.11.2022

Строителен надзор за изпълнение на строеж за Основен ремонт на общински път DOB3201 /III-207,Koчмар-Тервел/-DOB3194 от км.0+000 до км. 1+ 747

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на консултантска услуга „Строителен надзор“, която да се изпълнява от откриването на строителната площадка на строителния обект – изпълнение на ст...

Община Тервел

834 405,00 лв., без ДДС

04.11.2022

Основен ремонт на общински път DOB3201 /III-207,Koчмар-Тервел/-DOB3194 от км.0+000 до км. 1+ 747

Предмет на настоящата обществена са строителни работи за основен ремонт на цялата дължина на общински път DOB3201 /III-207,Koчмар-Тервел/-DOB3194 с дължина 1747 метра. Отсечката започва от републикан...

Община Крушари

02.12.2022

Пазарни консултации за определяне на разхода за изпълнение на част „ Подземна инфраструктура“ за обект „Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Лозенец, община Крушари, област Добрич

Община Крушари кандидатства за финансиране на проектно предложение: „Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Лозенец, община Крушари, област Добрич", по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна фина...

Община Крушари

22.11.2022

Пазарни консултации за определяне на стойността за извършване на „Основен ремонт на покрив на читалище с. Телериг УПИ 205, кв. 14, с. Телериг, община Крушари

Община Крушари кандидатства за финансиране на проектно предложение: „Основен ремонт на покрив на читалище с. Телериг УПИ 205, кв. 14, с. Телериг, община Крушари", по процедура за подбор на проекти за...

Община Крушари

86 107,16 лв., без ДД

01.11.2022

Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Крушари

В обхвата на обществената поръчка са включени периодични доставки на хранителни продукти по две обособени позиции до франко складовите бази на детските заведения, социален дом, домашен социален патрон...

Община Крушари

86 107,16 лв., без ДД

01.11.2022

Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Крушари

В обхвата на обществената поръчка са включени периодични доставки на хранителни продукти по две обособени позиции до франко складовите бази на детските заведения, социален дом, домашен социален патрон...

Община Крушари

171 919,83 лв., без ДДС

10.10.2022

Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Крушари

В обхвата на обществената поръчка са включени периодични доставки на хранителни продукти по четири обособени позиции до франко складовите бази на детските заведения, социален дом, домашен социален пат...

Община Каварна

44 916,00 лв., без ДДС

21.12.2022

Доставка на компостери за биоразградими отпадъци за домашна употреба“, във връзка с кандидатстване на община Каварна за отпускане на безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по приоритет 4 - Безвъзмездн

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на компостери за биоразградими отпадъци за домашна употреба“, във връзка с кандидатстване на община Каварна за отпускане на безвъзмездна помощ от П...

Община Каварна

2 148 877,48 лв., без ДДС

16.12.2022

Изграждане на улична канализация от о.т.1304 до о.т.1301 на ул. „Нефтяник“ и от о.т.1301 до съществуваща рш 483 на ул. „Простор“ в гр. Каварна

Предмет на настоящата обществена поръчка е „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ О.Т.1304 ДО О.Т.1301 НА УЛ. „НЕФТЯНИК“ И ОТ О.Т.1301 ДО СЪЩЕСТВУВАЩА РШ 483 НА УЛ. „ПРОСТОР“ В ГР. КАВАРНА“

Община Каварна

200 833,00 лв., без ДДС

25.11.2022

Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на община Каварна

Обществената поръчка включва доставката на следните видове съдове за събиране на отпадъци,както следва:  Пластмасови контейнери за събиране на битови отпадъци-355 броя, Метални контейнери за събиране...

Община Каварна

15.11.2022

пазарни консултации за „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“ на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кирков“, улица „Любен Каравелов“ и улица „Христо Ботев“ в град Каварна, в частта от улица „Стефан Караджа“ до ул

пазарни консултации за „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“ на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кирков“, улица „Любен Каравелов“ и улица „Христо Ботев“ в...

Община Каварна

15.11.2022

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул

пазарни консултации по реда на чл.44,ал. 1 във връзка с чл. 21,ал. 2 от ЗОП за определяне на стойността на разхода за „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабили...

Община Каварна

08.11.2022

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ в гр.Каварна

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция ...

Община Каварна

08.11.2022

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: ,,Изграждане на улична канализация от о.т.1304 до о.т.1301 на ул. ,,Не

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: ,,Изграждане на...

Община Каварна

08.11.2022

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“ на обект: „Реконструкция и реха

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за „Упражняване на строителен надзор по в...

Община Каварна

08.11.2022

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кирков“, улица „Любен

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция ...

Община Каварна

08.11.2022

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кирков“, улица „Любен

Mровеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция ...

Община Каварна

07.11.2022

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: ,,Изграждане на улична канализация от о.т.1304 до о.т.1301 на ул. ,,Нефтяник“ и от о.т.1301 до съществуваща РШ 483 на ул. ,,Простор“ в гр. Каварна

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: ,,Изграждане на улична канализация от о.т.1304 до о.т.1301 на ул. ,,Нефтяник“ и от о.т.1301 до същест...

Община Каварна

04.11.2022

Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ в гр.Каварна

Провеждане на пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ в гр.Каварна“.

Община Каварна

31.10.2022

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кирков“, улица „Любен Каравелов“ и улица „Христо Ботев“ в град Каварна, в частта от улица „Стефан Караджа“ д

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кирков“, улица „Любен Каравелов“ и улица „Христо Боте...

Община Каварна

31.10.2022

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“ на обект „Реконструкция и рехаб

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“ на обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град...

Община Каварна

31.10.2022

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“ на обект „Реконструкция и рехаб

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“ на обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град...

Община Каварна

31.10.2022

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“ на обект „Реконструкция и рехаб

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“ на обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гра...

Община Каварна

31.10.2022

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Каварна

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода за „Консултантски услуги по управление и ...

Община Каварна

304 970,06 лв., без ДДС

31.10.2022

Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Каварна“ по обособени позиции:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Каварна“ по 8 обособени позиции.

Община Каварна

1 015 271,93 лв., без ДДС

31.10.2022

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Каварна

Предмет на поръчката е избор на доставчик на нетна електрическа енергия на свободния пазар по свободно договорени цени (ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обек...

Община Каварна

31.10.2022

Провеждане на пазарни консултации за „Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване, вкл. Анализ за социално-икономическите ползи за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Каварна“на проектни предложения №BG06RDNP001-7.017 — Ул

Провеждане на пазарни консултации за „Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване, по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 — 2020 г., с проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. мрежа в град Каварна...

Община Тервел

1 000,00

03.02.2023

Строителен надзор за основен ремонт на ул.Четвърта в с.Каблешково

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на консултантска услуга „Строителен надзор“, която да се изпълнява от откриването на строителната площадка на строителния обект – изпълнение на ст...

Община Тервел

33 500,00

31.01.2023

Доставка на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж по проект:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобил за разнос на доставки за патронажна мобилност, с параметри съгласно Техническите специфик...

Община Генерал Тошево

4 415 351,67

30.01.2023

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ DOB 3033 /II-29 ДОБРИЧ - ГЕНEРАЛ ТОШЕВО/ ПЛЕНИМИР-ПЕТЛЕШКОВО“ III-9002 в два етапа

ОСНОВНА ЦЕЛ: Възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на пътния участък, в това число: Усилване и ремонт на съществуващата асфалтобетонова настилка, в съответствие с ...

Община Генерал Тошево

185 000,00

30.01.2023

Доставка на течни горива и смазочни материали за зареждане на моторни превозни средства на Община Генерал Тошево 2023г.

Доставка на течни горива и смазочни материали за зареждане на моторни превозни средства на Община Генерал тошево в следния прогнозен обем: Бензин А95:30 000л.+/- 10%, дизелово гориво:45 000л.+/-10%, с...

Община град Добрич

450 000,00

24.01.2023

Изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“, въз основа на разработения идеен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството за обект: Развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град

Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности: Изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“, въз основа на разработения идеен проект за обект: „Развитие, благо...

Община Крушари

230 000,00

23.01.2023

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Крушари

С възлагането на обществената поръчка се цели избора на доставчик на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, предоставящ услуга по прогнозир...

Община град Добрич

3 049 190,12

17.01.2023

Изграждане на битова канализация Етап IV, в кв. Рилци, гр. Добрич

Строежът представлява изграждане на битова канализация, както и изграждане на главни канализационни клонове в урбанизирани територии: В обхвата на настоящото обществена поръчка се възлагат само: • Ет...

Община Тервел

69 600,00

13.01.2023

Периодична доставка на строителни материали и изделия,необходими за ремонт и поддръжка на общински сгради и обекти” по две обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който ще извърши: „Периодична доставка на строителни материали и изделия,необходими за ремонт и поддръжка на общински сгради и обекти” по обосо...

Община Шабла

67 125,00

12.01.2023

Доставка на 1 бр. нов електрически автомобил в изпълнение на проект „Закупуване на нов неупотребяван електрически лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Шабла

„Доставка на 1 бр. нов електрически автомобил в изпълнение на проект „Закупуване на нов неупотребяван електрически лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр...

Община Тервел

40 000,00

31.12.2022

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И БАЗА ЗА ТРУДОТЕРАПИЯ КЪМ ДОМА В С.ПОЛКОВНИК САВОВО, ОБЩ.ТЕРВЕЛ

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на услугата „изготвяне на технически проект“ и авторски надзор по време на строителните дейности за реформиране на съществуващ дом за стари хора в ...

Община Тервел

241 666,66 лв., без ДДС

02.03.2023

Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 4-та в с.Зърнево

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“, включително необходимите работни детайли ; упражняване на авторски надзор; изпълнение на ст...

Община Тервел

118 333,33 лв., без ДДС

02.03.2023

Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на участък от улица 7-ма в с.Нова Камена

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“, включително необходимите работни детайли ; упражняване на авторски надзор; изпълнение на ст...

Община Добричка

82 953,92 лв., без ДДС

02.03.2023

Изграждане на площадки за игра в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Плачидол, община Добричка

Целта на настоящата обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за изграждане на площадки за игра в селата Ф. Денково, Бенковски и Плачидол, община Добричка. Видовете дейности, предмет на поръчка...

Община Генерал Тошево

105 000,00 лв., без ДДС

02.03.2023

Ремонт покрив на сграда по ул. Иван Вазов №15 - корпус „Б“ и корпус „В“, гр. Генерал Тошево

Предвижда се ремонт на покрива на сграда по ул. Иван Вазов №15 - корпус „Б“ и корпус „В“ в гр. Генерал Тошево.

Община град Добрич

248 626,00 лв., без ДДС

28.02.2023

Доставка на природен газ за обекти на Община град Добрич: Спортен комплекс

Предметът на поръчката включва доставка на природен газ за обекти на Община град Добрич: Спортен комплекс "Русалка" и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни...

Община Каварна

39 166,67 лв., без ДДС

07.06.2023

Закупуване на електромобил за нуждите на община Каварна

Предмет на настоящата обществена е „Закупуване на електромобил за нуждите на община Каварна”

Община Тервел

49 783,02 лв., без ДДС

02.06.2023

Обзавеждане на детски градини в Община Тервел - доставка на креватчета с дюшечета

Настоящата обществена поръчка включва доставка на 246 бр. креватчета с дюшечета с характеристики съгласно техническата спецификация за изпълнение на поръчката и до 10 бр. детски градини,една от които ...

Община град Добрич

45 833,33 лв., без ДДС

01.06.2023

Превоз на хора с увреждания със специално пригоден автобус

Обхвата от дейностите включени в настоящата поръчка се изразява в приемане на подадените заявки по телефона на граждани, които желаят да се възползват от услугата, на предварително посочен от фирмата ...

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ