ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община Крушари

Покана за обществено обсъждане на предварителен проект Общ устройствен план на Община Крушари и екологична оценка на плана

Дата на обявяване:16.08.2022

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1 от и във връзка с чл. 81, ал.1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Крушари съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРУШАРИ организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРУШАРИ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА по реда на чл. 21, ал. 1 и във връзка с чл. 21, ал. 2 т. 1 до 6 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Общественото обсъждане ще се проведе на 19.09.2022 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала на Домашен социален патронаж - с. Крушари.

Предварителният проект на Общ устройствен план и Доклада за екологичната оценка към него, са на разположение на заинтересованите страни в сградата на Общинска администрация – Крушари, ул. „Девети септември“, №3-А, стая 307, всеки работен ден от 08:00 – 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа и са публикувани на електронната страница на община Крушари секция „Програми, планове и стратегии“ - http://krushari.bg/bg/2428-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81

Становища, мнения, препоръки и въпроси по документацията могат да се депозират до провеждане на срещата за обществено обсъждане в деловодството на Общинска администрация – Крушари, ул. „Девети септември“, №3-А, с писма на адрес : с.Крушари, община Крушари, област Добрич, ул. „Девети септември“, №3-А, както и на официалната електронна поща на община Крушари – krushari@krushari.bg, до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на самото обсъждане.

За контакти от страна на Възложителя на ОУПО :

Нежля Амди – Ганева – Главен архитект на Община Крушари – ел.адрес: krushari@krushari.bg, моб. Телефон: 0899 68 82 89

Димитрина Желева – Директор дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности“, ел.адрес: krushari@krushari.bg, моб. тел: 0887 492 750

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ