ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община град Добрич

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

Дата на обявяване:20.06.2022

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, чрез провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, с която да сключи договор за общински заем /кредит/ при следните параметри:

 

1. Предназначение на дълга: - Инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“;

2. Стойност на дълга – до 12 000 000 (Дванадесет милиона) лева;

Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем /кредит/:

Срок на усвояване – до 3 години, от датата на подписване на договора за кредит;
Условия за погасяване:

Окончателно погасяване – до 15 години, от датата на подписване на договора за кредит;
Гратисен период за главницата – до 3 години от датата на подписване на договора за кредит. След изтичане на гратисния период – на равни месечни вноски;
Без такси за предсрочно погасяване;

Максимален лихвен процент – равен на основния лихвен процент обявен от Българска народна банка (БНБ) плюс надбавка не повече от 2.5 (две цяло и пет десети) процентни пункта годишно.
Други такси – Еднократна такса управление – до 0,2 % от размер на кредита;
Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства.

 

Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
Място и дата на провеждане на обсъждането Обсъждането ще се проведе на 27 юни 2022 г. /понеделник/ от 16.00 часа в Община град Добрич - Голяма заседателна зала.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 08.07.2022 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ