ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община Балчик

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Балчик

Дата на обявяване:22.06.2022

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„Изграждане и рехабилитиране на улици и прилежаща към тях инфраструктура в гр. Балчик", финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Общи параметри на проект - „Изграждане и рехабилитиране на улици и прилежаща към тях инфраструктура в гр. Балчик"

- Основни дейности по проекта са изпълнение на СМР за следните обекти:

Рехабилитиране на улица „Струма" от км 0+000 до км 0+647
Изграждане на улица „Генерал Колев" от ОТ999 до ОТ1048 - L=400 м;
Изграждане на тротоари по улица "Генерал Колев" от ОТ999 до ОТ1048 - L=400 м, град Балчик
Изграждане на улица „Д-р Желязко Бончев" от ОТ1002 до ОТ1127 - L=230 м;
Изграждане на тротоари на улица "Д-р Желязко Бончев" от ОТ1002 до ОТ1127 - L=230 м, град Балчик

- Строително- монтажните работи на стойност 1 407 133,48 лева с вкл. ДДС.

Бюджет на проекта допустими разходи - 1 407 133,48 лева с вкл. ДДС.
Начин на финансиране на проекта: от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. - 1 172 611,23 лв. без ДДС.
От стойността на СМР се формира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: - 1 407 133,48 лева с вкл. ДДС - необходимото финансиране.
Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви от»а» до «ж» от ЗПФ.

- 1 407 133,48 с вкл. ДДС - финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

 Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

 Обсъждането ще се проведе на 22.07.2022 г. /петък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик    

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ