ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община Каварна

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2022 г

Дата на обявяване:13.12.2022

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2022г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА.

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 22 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, отправям покана към местната общност за обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2022г.

Публичното обсъждане ще се проведе на дата 20.12.2022г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Община Каварна, при следния дневен ред:

1. Запознаване на присъстващите с актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2022г.;

2. Обсъждане актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2022г..

Материалите по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2022г. са публикувани на адрес www.kavama.bg , в секция „Бюджет и финанси“

Становища и предложения по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2022г. могат да се предоставят писмено в деловодството на общинска администрация на адрес: ул. ”Добротица“ №26 и на интернет адрес: obshtina@kavarna.bg, не по късно от 17.00ч. на 19.12.2022г.

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ