ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Заповед № 765/21.06.2022 год. за дерегистрация

Дата на обявяване:21.06.2022

З А П О В Е Д
№ 765/21.06.2022 год.На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия в състав:

Председател: Елица Кръстева - началник отдел „ГРАО", Община Балчик

Членове: Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО" гр. Добрич

инж. Надежда Михайлова - мл.експерт в Областна управа-Добрич

Детелина Иванова - ст. специалист „ГРАО"

юрист от отдел „ПИТО" на Община Балчик

представител на РУ - Балчик

Комисията да разгледа подадените заявление с вх. № 94-00-716/19.04.2022 год. от Мита Георгиева Анастасова и писмо с вх. № 08-00-199/27.04.2022 год. от Община град Добрич, в съответствие с чл. 99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 29.06.2022 год. от 10.00 часа в залата на Община Балчик.
Във връзка с извършване на проверката по чл. 99 б, ал. 1от ЗГР е необходимо представителя от РУ-Балчик на основание чл.140 а. ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 12.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Балчик.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.
Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на община Балчик

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ