ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Шабла

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на заведение за обществено хранене, находящо се на Градски пазар – Шабла

Дата на обявяване:12.09.2022

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 359/25.05.2022г. и Заповед № РД-04-464/09.09.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на заведение за обществено хранене състоящо се от самостоятелни обекти с идентификатори 83017.502.2280.2.1 със ЗП 13.02кв.м., 83017.502.2280.2.2 със ЗП 33.48кв.м. и 83017.502.2280.3.1 със ЗП 19.84 по КК на гр.Шабла, находящи се на Градски пазар – Шабла..
Търгът ще се проведе на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Помещението се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 165.85/сто шестдесет и пет 0.85/лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 28.09.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 20.09.2022г. до 28.09.2022г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 20.09.2022г. до 28.09.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 28.09.2022г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 20.09.2022г. до 17:00 часа на 28.09.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ