ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Тервел

Община Тервел обяви прием на заявления за „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”

Дата на обявяване:31.01.2023

Община Тервел обявява, че в срок до 10 май 2023 г. включително ще приема заявления за участие в Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”. Финансирането е по Националния план за въстановяване и устойчивост.
Допустими крайни получатели по процедурата са Сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 1999 г. , в в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.
Насоките за кандидатстване по процедурата , критериите за оценяване на предложенията, както и образците на документи за попълване са достъпни в публичния модул на ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ , Процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I.
Всички сдружения на собствениците, които желаят да кандидатстват по процедурата следва да подадат в Община Тервел следния пакет от документи:
1. Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на Община Тервел;
2. Документи удостоверяващи взетите от СС и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по настоящата процедура за изпълнение на ЕТАП 1 от подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“на Националния план за възстановяване и устойчивост ;
3. Обследване за енергийна ефективност (доклад и резюме), придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация ;
4. Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт ;
5. Декларации за държавни/минимални помощи, ако е приложимо.
Сдруженията на собствениците могат да получат съдействие и съвети за подготовка на документите си в Община Тервел - всеки работен ден в часовия диапазон от 16:00 до 17:00 часа, в стая № 209-210.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ