ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Тервел

Одобрен е проект на МИГ Тервел – Крушари по програма за развитие на селските райони

Дата на обявяване:31.01.2023

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони одобри проект на МИГ Тервел- Крушари за подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Тервел-Крушари за 2023-2027 г. по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проект „Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари 2023-2027“ обхваща комплекс от подготвителни дейности, посредством които ще се популяризира процеса на разработване на СВОМР и има за цел разработване на третата по ред Стратегия за ВОМР на МИГ. Проектът е насочен към стимулиране и подобряване на потенциала за местното развитие на територията, като се разчита на опита придобит при изпълнението на предходните две стратегии, собствената инициатива, уменията на местните общности и екипа на МИГ. Процесът при разработването на СВОМР обхваща взаимно обвързани и насочени към местните общности дейности, за да могат те сами да определят приоритети си за развитие.
Основните цели на проекта са фокусирани върху:Информираност на местното население относно възможността за финансиране на стратегията на МИГ ; Придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ през периода от 2023 до 2027 г.; Включване на местното население в разработването и бъдещото прилагане на СВОМР ; Извършване на проучване и анализиране на нуждите, потребностите и възможностите на територията; Разработване на СВОМР на територията на МИГ, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
За постигане на гореописаните целите ще бъдат изпълнени следните дейности : Изготвяне и разпространение на информационни материали;Подготовка и провеждане на работни срещи, информационни семинари, конференции и публични обсъждания;Обучение на местни лидери и заинтересовани страни и Екипа на МИГ;Проучвания и анализи на територията на МИГ Тервел – Крушари за целите на Стратегията. Проектът ще приключи с изготвена стратегия за водено от общностите местно развитие и консултиране изготвената стратегия с местната общност в двете общини-партньори.Предвидено е и допълване на оборудването за работата на офиса на МИГ. Бюджетът на одобрения проект е 48 777,67 лева с ДДС.Финансирането е по ПРСР 2014-2020г.
В новия проект ще насочим усилията си към насърчаване включването на гражданите в процеса на разработка на стратегията. Дейностите по информиране и публичност ще са сред основните ни приоритети. Местната общност има главната роля в подготовката и бъдещото прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране е от изключителна важност за подготовката на Стратегия, която да осигури възможност за по - ускорено развитие на бизнеса, стабилност на публичните инвестиции и устойчивост на неправителствения сектор през новия програмен период.
Предстои подписване на административен договор и стартиране на дейностите по проекта.


Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ