ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр.Балчик

Дата на обявяване:25.07.2022

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №884/18.07.2022г. на Кмета на Община Балчик,ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр.Балчик

при следните параметри:Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи част от ПИ№ 02508.7.358 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се на кръстовището на ул. „Приморска" и ул. Акад. „Даки Йорданов", гр. Балчик - терен с площ от 2 кв. м. за монтиране на електрозарядна колонка за автомобили с електрически двигатели, съгласно схема за поставяне и терен с площ от 30 кв.м. за обособяване на 2 бр. паркоместа, обща площ от 32 кв.м. и част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се на пл. „Кап. Георги Радков", гр. Балчик - терен с площ от 2 кв.м. за монтиране на електрозарядна колонка за автомобили с електрически двигатели, съгласно схема за поставяне и терен с площ от 35 кв.м. за обособяване на 2 бр. паркоместа, обща плош от 37 кв.м.
Отдаваните под наем общински имоти са за поставяне на електрозарядни колонки и паркоместа
Начална годишна наемна цена
Част от ПИ№ 02508.7.358 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се на кръстовището на ул. „Приморска" и ул. Акад. „Даки Йорданов", гр. Балчик - терен с площ от 2 кв.м. за монтиране на електрозарядна колонка за автомобили с електрически двигатели, съгласно схема за поставяне и терен с площ от 30 кв.м. за обособяване на 2 бр. паркоместа. Обща площ от 32 кв.м. - 620.16 лв. /шестстотин и двадесет лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС.

Част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се на пл. „Кап. Георги Радков", гр. Балчик - терен с площ от 2 кв. м. за монтиране на електрозарядна колонка за автомобили с електрически двигатели, съгласно схема за поставяне и терен с площ от 35 кв.м. за обособяване на 2 бр. паркоместа. Обща площ от 37 кв.м. - 717.06 лв. /седемстотин и седемнадесет лева и шест стотинки/ без ДДС.

Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
Срок на договора: десет години
Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 22.07.2022 г. до 15.00 часа на 05.08.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
Депозит за участие в търга, вносим до 15.00 часа на 05.08.2022г.:
За част от ПИ№ 02508.7.358 с площ от 32 кв.м - 62.02 лв. /шестдесет и два лева и две стотинки/ без ДДС

За част от ПИ№ 02508.86.40 с площ от 37 кв.м - 71.71 лв. /седемдесет и един лева и седемдесет и една стотинки/ без ДДС

Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.08.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
Дата и място на провеждане - 09.08.2022 г. от 14.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
За справки и допълнителна информация: 0579 71054

Лице за контакт

Телефон:0579 71054

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ