ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Търг за недвижим имот в с. Дропла

Дата на обявяване:18.07.2022

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС-Балчик, Решение № 564/30.06.2022 г., на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 870/14.07.2022 година на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен поземлен имот с идентификатор № 23769.54.431 по кадастралната карта на село Дропла, с площ 225.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 2 280.00 лв /две хиляди двеста и осемдесет лева/

Търгът ще се проведе на 09.08.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 25.07.2022 г. до 08.08.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 08.08.2022 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 08.08.2022 г. информационния център на Община Балчик.За справки : тел. 0579 7-10-41 М.Караиванова, Й.Денева

Лице за контакт

Име:М.Караиванова, Й.Денева
Телефон: 0579 7-10-41

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ