ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в землището на с. Кранево с площ 10 кв.м.

Дата на обявяване:14.07.2022

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №850/08.07.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в землището на с. Кранево

при следните параметри:

Цел на търга: „Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот-публична общинска собственост, представляващ терен с площ 10 кв.м., част от ПИ№39459.503.243 по кадастрална карта на с. Кранево, актуван с АОС 496/2019 г., за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност в изпълнение на Решение №527, Протокол №32 от 28.04.2022 г. на Общински съвет - Балчик."

Отдаваният под наем част от общински имот е за - поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.
Начална годишна наемна цена - 1000.00 лв./хиляда лева/ без ДДС.
Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
Срок на договора: пет години
Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 15.07.2022 г. до 15:00 часа на 29.07.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозит за участие в търга - 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ с ДДС вносим до 15:00 часа на 29.07.2022 г.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 29.07.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
Дата и място на провеждане - 01.08.2022 г. от 11:00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
Оглед на имота - обезпечава се от гл. експерт ОПФ и СД, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
За справки и допълнителна информация: 0579/7 10 54 - Деница Илиева - старши счетоводител БФС

Лице за контакт

Име:Деница Илиева
Телефон:0579/7 10 54

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ