ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

Дата на обявяване:16.06.2022

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №730/13.06.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

при следните параметри:• Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост, представляващ медицински кабинет № 106 с площ 14 кв.м., находящ се на 1-ви етаж в “Медицински Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.

• Отдаваниият под наем общински имот е за медицински кабинет.

• Начална годишна наемна цена – 542.64 лв. без ДДС.

• Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.

• Срок на договора: пет години

• Цена на тръжната документация – 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 17.06.2022 г. до 15.00 часа на 01.07.2022 г. от касата на ОбА – Балчик.

• Депозит за участие в търга – 56.98 лв. без ДДС вносим до 15.00 часа на 01.07.2022г.

• Срок за подаване на предложения за участие в търга – 15.30 часа на 01.07.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.

• Дата и място на провеждане – 04.07.2022 г. от 10.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.

• Оглед на имота – обезпечава се от гл. специалист наеми, отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА – Балчик

• За справки и допълнителна информация: 0579/710 54 – Силвия Николова - гл. специалист Наеми

Лице за контакт

Име:Силвия Николова
Телефон:0579/710 54

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ