ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Дата на обявяване:13.06.2022

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик, Решения № 356/02.07.2021год, № 451/22.12.2021 год.,

№ 509/07.04.2022 год. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 718/09.06.2022 г. на Кмета на Община Балчик.ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.245 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 425.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 723.00 лева /десет хиляди седемстотин двадесет и три лева/ без ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ V, кв. 51 по ПУП на с. Гурково, община Балчик, представляващ ПИ № 18160.501.608 по кадастралната карта на село Гурково, с площ 821.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 6 763.00 лева /шест хиляди седемстотин шестдесет и три лева/ без ДДС.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХХ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово, община Балчик, представляващ ПИ № 67951.501.1138 по кадастралната карта на село Соколово, с площ 1 196.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 580.00 лева /единадесет хиляди петстотин и осемдесет лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 05.07.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 20.06.2022 г. до 04.07.2022 на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата в сградата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 04.07.2022 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 04.07.2022 г. в информационния център на Община Балчик.За справки : тел.: 0579/ 7-10-41 - М. Караиванова, Й. Денева

Лице за контакт

Име: М. Караиванова, Й. Денева
Телефон:0579/ 7-10-41

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ