ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Неприсъствен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

Дата на обявяване:09.06.2022

На основание чл.77, ал.1 и ал.2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №670/03.06.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

неприсъствен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

при следните параметри:


Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 1000 кв.м., обособена част от ПИ№02508.7.297 по кадастрална карта на к.з. „Двореца", гр.Балчик, съгласно приложена схема.
Отдаваниият под наем общински имот е за поставяне на временни атракционни структури с цел активно спортуване на широк кръг от възрастови групи хора.
Начална годишна наемна цена - 2880 без ДДС.
Срок на договора: пет години
Цена на конкурсната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 10.06.2022 г. до 15.00 часа на 24.06.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
Депозит за участие в конкурса - 288 лв. без ДДС, вносим до 15.00 часа на 24.06.2022 г.
Срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 часа на 24.06.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
Оглед на имота - обезпечава се от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
За справки и допълнителна информация: 0579/710 54 - Силвия Николова - гл. специалист Наеми

Лице за контакт

Име:Силвия Николова
Телефон:0579/710 54

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ