ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Тервел

Община Тервел обявява публичен търг

Дата на обявяване:11.05.2022

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62 от НРПУРОИ

О Б Я В Я В А

І.Публичен търг на 17.06.2022 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :
1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ ХХI, кв.20 по РП на с.Жегларци по начин на трайно ползване : Дворно място с площ от 1050 кв.м (Хиляда и петдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 077.00 (Четири хиляди седемдесет и седем лева).
2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 37157.31.2 по КККР на с.Кладенци по начин на трайно ползване : За друг вид застрояване с площ от 1943кв.м (Хиляда деветстотин четиридесет и три квадратни метра) с начална тръжна цена
3 129.00 (Три хиляди сто двадесет и девет лева).
3.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.68.56 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : Друг вид нива с площ от 1770 кв.м (Хиляда седемстотин и седемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 3 146.00 (Три хиляди сто четиридесет и шест лева).
4.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2052 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 503 кв. м. ( Петстотин и три квадратни метра) с начална тръжна цена 4 892.00 лв. (Четири хиляди осемстотин деветдесет и два лева).
5 .Да се продаде чрез търг с явно наддаване -дворно място отредено за жилищно строителство кв.38А, УПИ IIIобщ. по РП на по РП на с. Безмер с площ от 675 кв.м (Шестстотин седемдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 224.00 (Четири хиляди двеста двадесет и четири лева).
6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване масивна сграда ЗП 113.00 кв.м (Сто и тринадесет квадратни метра) и дворно място с площ от 470 кв.м (Четиристотин и седемдесет квадратни метра)построени в УПИ III, кв.3 по РП на с.Орляк с начална тръжна цена 5 816.00 (Пет хиляди осемстотин и шестнадесет лева)
7.Да се продаде чрез търг с явно наддаване -дворно място отредено за жилищно строителство кв.3, УПИ XVIII по РП на с.Зърнево с площ 890 кв.м(Осемстотин и деветдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 5503.00(Пет хиляди петстотин и три лева).
8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 02405.30.200 по КККР на с.Балик по начин на трайно ползване : Друг вид застрояване с площ от 2 051 кв.м ( Две хиляди петдесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 2 869.00( Две хиляди осемстотин шестдесет и девет лева)
9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.68.69 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : Друг вид нива с площ от 3 501 кв.м ( Три хиляди петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена 6 840.00( Шест хиляди осемстотин и четиридесет лева).
10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.68.92 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : Друг вид нива с площ от 1 495 кв.м ( Хиляда четиристотин деветдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена
2 911.00( Две хиляди деветстотин и единадесет лева).
11. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.40.90 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 1000 кв.м(Хиляда квадратни метра) с начална тръжна цена 1 784.00лв.(Хиляда седемстотин осемдесет и четири лева).
12. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.49.617 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 809 кв.м(Осемстотин и девет квадратни метра) с начална тръжна цена 1 451.00(Хиляда четиристотин петдесет и един лева).
13. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.44.1 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 501 кв.м(Петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена 893.00 лв.( Осемстотин деветдесет и три лева).
14.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.44.7 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 501 кв.м(Петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена 893.00 лв.( Осемстотин деветдесет и три лева).
15.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.44.24 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 501 кв.м(Петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена 893.00 лв.( Осемстотин деветдесет и три лева).
16.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.44.25 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 501 кв.м(Петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена 893.00 лв.( Осемстотин деветдесет и три лева).
17. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.43.52 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 1340 кв.м(Хиляда триста и четиридесет квадратни метра) с начална тръжна цена 2 389.00лв.(Две хиляди триста осемдесет и девет лева).
18. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.43.54 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 669 кв.м(Шестстотин шестдесет и девет квадратни метра) с начална тръжна цена 1 192.00лв.(Хиляда сто деветдесет и два лева).
19. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.47.23 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 2 500 кв.м(Две хиляди и петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена 4 456.00лв.(Четири хиляди четиристотин петдесет и шест лева).
20. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.47.27 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 3000 кв.м(Три хиляди квадратни метра) с начална тръжна цена 5370.00лв.(Пет хиляди триста и седемдесет лева).
21. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.47.33 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 2001 кв.м(Две хиляди и един квадратни метра)с начална тръжна цена 3567.00лв.(Три хиляди петстотин шестдесет и седем лева).
22. Да се продаде чрез търг с явно наддаване едноетажно жилище ЗП 73.50 кв.м (седемдесет и три цяло и петдесет квадратни метра) със складово помещение ЗП 21 кв.м (двадесет и един квадратни метра) и гараж ЗП 22 кв. м (двадесет и два квадратни метра) и дворно място с площ от 720 кв.м (седемстотин и двадесет квадратни метра) кв.6 УПИ VII по РП на с.Каблешково с начална тръжна цена 5 333.00 (Пет хиляди триста тридесет и три лева).
23. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2123 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1 035 кв. м. (Хиляда тридесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 9 982.00 лв. (Девет хиляди деветстотин осемдесет и два лева)
24. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2026 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 510 кв. м. ( Петстотин и десет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 981.00 лв. (Четири хиляди деветстотин осемдесет и един лева).
25. Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ ХVIII, кв.27-А по РП на с.Кочмар по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за „жилищно строителство“ с площ от 1 240 кв.м (Хиляда двеста и четиридесет квадратни метра) с начална тръжна цена 2727.00(Две хиляди седемстотин двадесет и седем лева).
26.Да се продаде чрез търг с явно наддаване кв.6, УПИ I по РП на с.Кочмар по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1 930 кв.м. (Хиляда деветстотин и тридесет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 177.00 (Четири хиляди сто седемдесет и седем лева).
II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 16.06.2022 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.
III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева (Петнадесет лева) без ДДС в брой от 16.05.2022 г. до 16.00 ч. на 16.06.2022 г. от касата на община Тервел.
IV. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 ч. на 16.06.2022 г. в деловодството на Община Тервел.
V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва всеки работен ден от 09.00 до 15.30 часа до 16.06.2022 г., след закупуване на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

Лице за контакт

Име:име
Телефон:телефон
Е-mail:email

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ