ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна

Публичен търг с явно наддаване

Дата на обявяване:05.08.2022

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 01.09.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 66113.501.185 по КККР на с. Селце, общ. Каварна, ул. „Шеста“, с площ от 5,000 дка, находящ се в най- северозападната част на имота, съгласно заповед № 790 / 05.08.2022 г. на Кмета на община Каварна. Срок на договора е 5 стопански години. Начална тръжна наемна годишна цена е 400,00 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат на касата в общината на ул. ”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 26.08.2022г., като цената е 10.00 лв. и се получават в стая № 206. Депозитна вноска в размер на 40,00 лв. се внася на касата на Община Каварна до 17.00 часа на 29.08.2022г. Срокът за подаване на документите за участие в търга е до 17.00 часа на 30.08.2022г. в деловодството на Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.

Необходими документи за участие:

1.Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка за внесен депозит.

2.Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора и Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.

3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата. 4.Нотариално заверено пълномощно,в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

5.Декларация съгласие (по образец) за обработка на лични данни;

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ