ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Тервел

Община Тервел обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи

Дата на обявяване:13.06.2022

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.15, а.2 и чл. 62 и чл.63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №7-62/26.05.2022г., Решение №7-70/26.05.2022г. и Заповед № 353 /13.06.2022 г. на кмета на община Тервел,

О Б Я В Я В А

Провеждането на търг с тайно наддаване на 14.07.2022г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2022-2023 г. до края на стопанската 2026-2027 г.:
ИМОТ Местност НТП Кат. площ по скица /дка./ депозит за участие / лв./
Землище на с. АНГЕЛАРИЙ ЕКАТТЕ 00432
00432.21.1 др.в.застр. 8.320 152.26
Землище на с.БОЖАН ЕКАТТЕ 04916
04916.10.2 нива VI 7.566 138.46
04916.109.15 нива IV 8.714 159.47
Землище на с.БЕЗМЕР ЕКАТТЕ 03215
03215.42.324 С И Р нива V 9.418 172.35
03215.42.326 С И Р нива V 4.708 86.16
Землище с.ГЛАВАНЦИ ЕКАТТЕ 14982
14982.5.11 ——————– нива IV 13.742 251.48
14982.14.1 ПОД СЕЛО нива V 3.000 54.90
14982.27.6 ——————– др.в.застр. 5.227 95.65
14982.27.9 ——————– др.в.застр. 2.220 40.63
Землище на с. ГРАДНИЦА ЕКАТТЕ 17590
17590.3.1 ——————– нива IV 10.002 183.04
17590.13.12 ——————– нива III 4.132 75.62
17590.15.20 ——————– нива IV 38.355 701.90
17590.25.130 ——————– др.в.застр. 3.214 58.82
17590.26.13 ——————– др.в.застр. 14.244 260.67
Землище на с. ЖЕГЛАРЦИ ЕКАТТЕ 29035
29035.12.50 ХАДЖИБОСТАНЛЪКА нива IV 2.350 43.01
29035.30.7 ————– нива III 2.696 49.34
29035.37.23 ————– нива ІІІ 1.400 25.62
29035.37.52 ————– нива ІІІ 4.901 89.69
29035.37.54 ————– нива ІІІ 3.401 62.24
29035.37.65 ————– др.в.застр. ІІІ 1.014 18.56
29035.37.46 ————– др.в.застр. ІІІ 1.800 32.94
29035.37.44 ————– др.в.застр. ІІІ 0.900 16.47
29035.37.43 ————– др.в.застр. ІІІ 0.640 11.71
29035.37.42 ————– др.в.застр. ІІІ 0.601 11.00
29035.37.49 ————– др.в.застр. ІІІ 0.600 10.98
29035.37.47 ————– др.в.застр. ІІІ 1.045 19.12
29035.37.48 ————– др.в.застр. ІІІ 0.500 9.15
29035.37.41 ————– др.в.застр. ІІІ 0.400 7.32
Землище на с. ЗЪРНЕВО ЕКАТТЕ 31396
31396.19.49 ОРТА МАХЛЕ нива II 5.545 101.47
31396.41.1 ————– др.в.застр. 1.076 19.69
31396.41.2 ————– др.в.застр. 2.403 43.97
31396.41.3 ————– др.в.застр. ІІ 1.122 20.53
31396.42.62 нива ІІ 3.300 60.39
Землище на с. КАБЛЕШКОВО ЕКАТТЕ 35050
35050.18.5 ДО ТЕРВЕЛСКО нива V 2.908 53.22
35050.19.2 НАД ДАНАДЖА Нива IX 9.519 174.20
Землище на с. КЛАДЕНЦИ ЕКАТТЕ 37157
37157.10.46 ————– изост. орна нива V 9.964 182.34
37157.10.47 ————– изост. орна нива V 9.331 170.76
37157.13.2 ————– нива ІІІ 26.506 485.06
37157.24.24 ————– др.вид заст. 8.236 150.72
Землище на с. КОЛАРЦИ ЕКАТТЕ 38025
Кв.15, УПИ -І В регулация 1.175 21.50
Кв.15, УПИ -ІІ В регулация 1.250 22.88
Кв.15, УПИ -ХVІІІ В регулация 1.400 25.62
Кв.15, УПИ -ХІХ В регулация 1.400 25.62
Кв.15, УПИ -ХХ В регулация 1.250 22.88
Кв.20, УПИ -І В регулация 1.050 19.22
Кв.20, УПИ -ІV В регулация 1.040 19.03
Кв.20, УПИ -V В регулация 1.300 23.79
Кв.20, УПИ -VІ В регулация 1.280 23.42
Кв.20, УПИ -ІХ В регулация 1.280 23.42
Кв.20, УПИ -Х В регулация 1.280 23.42
Кв.20, УПИ -ХІІІ В регулация 1.280 23.42
Кв.20, УПИ -ХХ В регулация 1.360 24.89
Кв.20, УПИ -ХХІ В регулация 1.000 18.30
Кв.20, УПИ -ХХІІ В регулация 0.970 17.75
38025.5.3 ——————– нива III 5.124 93.77
38025.25.8 ——————– нива IV 29.508 540.00
38025.27.14 ——————– нива III 5.002 91.54
38025.39.3 ——————– Нива III 6.902 126.31
38025.39.4 ——————– нива III 2.580 47.21
Землище на с.КОЧМАР ЕКАТТЕ 39127
39127.31.172 нива IV 8.783 160.73
Землище на с. НОВА КАМЕНА ЕКАТТЕ 51812
51812.12.1 нива 17.241 315.51
51812.16.58 ————– нива III 20.486 374.89
51812.32.10 нива IV 30.005 549.09
51812.37.193 ————– др.вид имот 17.628 322.59
Землище на с.ОНОГУР ЕКАТТЕ 53549
53549.5.20 ————– нива IV 6.002 109.84
Землище ОРЛЯК ЕКАТТЕ 53953
53953.31.46 КОДЖА ИДИРИС изост. орна земя III 15.827 289.63
53953.54.108 ————– др.вид заст. 5.001 91.52
53953.54.110 ————– др.вид заст. 5.001 91.52
53953.54.458 ————– др.вид заст. 2.202 40.30
53953.54.460 ————– др.вид заст. 5.299 96.97
53953.54.464 ————– др.вид заст. 1.599 29.26
53953.54.466 ————– др.вид заст. 2.701 49.43
53953.54.467 ————– др.вид заст. 8.502 155.59
53953.54.473 ————– др.вид заст. 0.599 10.96
53953.54.479 ————– др.вид заст. 0.851 15.57
53953.54.480 ————– др.вид заст. 0.639 11.69
Землище на с. ПОЛКОВНИК САВОВО ЕКАТТЕ 57265
57265.101.1 ————– нива IV 7.347 134.45
57265.109.502 ————– нива IV 3.083 56.42
57265.117.8 ————– нива IV 6.994 127.99
57265.114.3 ————– нива IV 23.852 436.49
57265.126.6 ————– нива IV 16.682 305.28
57265.126.8 ————– нива IV 8.147 149.09
57265.128.19 ————– нива IV 2.834 51.86
Землище на с. ПОП ГРУЕВО ЕКАТТЕ 57563
57563.11.165 ————– нива 3.994 73.09
57563.11.168 ————– нива 4.164 76.20
Землище на с. ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ ЕКАТТЕ 58685
58685.10.5 ————– нива III 14.024 256.64
58685.11.5 ————– нива IV 7.452 136.37
58685.22.7 ————– нива III 7.756 141.93
58685.6.5 ————– нива VІІ 7.759 141.99
58685.39.90 ————– за др.вид заст. 13.936 255.03
58685.36.42 ————– за др.вид заст. 2.758 50.47
58685.37.87 ————– за др.вид заст. 1.373 25.13
58685.37.88 ————– за др.вид заст. 1.621 29.66
58685.37.89 ————– за др.вид заст. 1.356 24.81
58685.38.93 ————– за др.вид заст. 1.667 30.51
58685.38.94 ————– за др.вид заст. 1.238 22.66
58685.38.97 ————– за др.вид заст. 1.423 26.04
58685.38.98 ————– за др.вид заст. 1.524 27.89
58685.38.99 ————– за др.вид заст. 1.542 28.22
58685.38.100 ————– за др.вид заст. 1.370 25.07
Землище на гр. ТЕРВЕЛ ЕКАТТЕ 72271
72271.13.3 З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ нива III 14.734 269.63
72271.18.55 З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ др.вид заст. 1.391 25.46
72271.46.2 ЮРТЛУКА нива V 42.709 781.57
72271.68.225 ПАЛАСМАХАЛЕ др.вид нива IV 15.627 285.97
72271.107.9 ОШМИЕКИНЛИК нива V 8.914 163.13
Землище на с. ЧЕСТИМЕНСКО ЕКАТТЕ 81270
81270.15.12 Байряма нива III 19.585 358.41
81270.27.30 нива III 2.701 49.43
81270.27.25 нива III 4.192 76.71
81270.104.47 КОДЖА ЕКЕНЛИК нива III 15.640 286.21
кв.5,УПИ-VІ-147 в регулация 1.178 21.56
кв.5,УПИ-ІV-148 в регулация 1.134 20.75
кв.5, УПИ ХХІ-149 в регулация 1.235 22.60
кв.5, УПИ ХХVІІ в регулация 1.285 23.52
кв.14,УПИ – VІ-29 в регулация 0.970 17.75
кв.14,УПИ – ХV в регулация 16.460 301.22
кв.16,УПИ -ХV в регулация 22.395 409.83
кв.17,УПИ ХVІ в регулация 17.021 311.48
Таблица №1
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 1година, считано от началото на стопанската 2022-2023 г., както следва:

ИМОТ Местност НТП Кат. площ по скица /дка./ депозит за участие / лв./
Землище на с. БРЕСТНИЦА ЕКАТТЕ 06464
06464.11.88 СКАЛИ 8.093 150.53
Таблица №2
Определям дата за провеждане на търга – 14.07.2022 г. от 9.00 часа до 17.00 часа в заседателната зала на Община Тервел. При необходимост търгът ще се проведе в два последователни дни.

Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 14.00 ч. на 12.07.2022 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16, BIC : UNCRBGSF при банка – Уникредит Булбанк .
Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сума от 10.00 / Десет / лв. без ДДС в касата на І – ви етаж в Общинска администрация от 14.06.2022 г. до 12:00 часа на 12.07.2022 г. Комплектът от тръжни книжа се получава в Деловодството на Община Тервел (до касата на І – ви етаж).
Начална тръжна цена ЗА ТАБЛИЦА №1.: 61.00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
Начална тръжна цена ЗА ТАБЛИЦА №2.: 62.00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 12.07.2022 г. в Деловодството на община Тервел. Допълнителна информация може да получите в стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.

Прикачени файлове

Галерия снимки

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ