ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна

Публичен търг за празен терен

Дата на обявяване:08.07.2022

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 28.07.2022год. от 14:45 часа в Заседателната зала на Община Каварна
на първи етаж

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на поземлен имот представляващ празен терен с идентификатор 35064.501.4277 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, седем, седем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 609 кв. м. (шестстотин и девет квадратни метра), УПИ XVI, кв. 62 по действащ ПУП на гр. Каварна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване (до 10 м), при съседи: 35064.501.4278, 35064.501.3469, 35064.501.4428; 35064.501.4427; 35064.501.4426, 35064.501.4276. Имотът е актуван с АЧОС №5347 от 20.03.2014г., вписан акт №104, т. III, вх. р. №776/26.03.2014г. на СВ Каварна.Началната тръжна цена на имота– обект на търга е 10962,00 лв. без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ул. ”Добротица” № 26, до 16.00 часа на 21.07.2022г., като цената на един комплект е 50.00 лв.
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 1096,20 лв. да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF или на касата на община Каварна до 17.00 часа на 22.07.2022г.
Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 часа на 25.07.2022г. в деловодството на община Каварна, ул. ”Добротица” № 26.
Оглед в работни дни от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата
на обявяването до крайния срок за подаване на документите.
Необходими документи за участие приложени към заявлението:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа;
2. Вносна бележка за внесен депозит;
3. Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна;
4. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата;
5. Декларация за обработка на лични данни (по образец);
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ