ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна

Публичен търг с явно наддаване на 28.07.2022г. от 14.00 часа

Дата на обявяване:07.07.2022

За отдаване под наем на част от поземлен имот - тенис кортове – 4 броя с обща площ от 3720 кв. м, изградени в имот с идентификатор 35064.501.730 по КККР на гр. Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Сава Ганчев“ № 29, за практикуване на спорта - тенис на корт, съгласно заповед № 683 / 07.07.2022г. на Кмета на община Каварна. Срок на договора е 5г. Начална тръжна наемна месечна цена е 200,00 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат на касата в Общината на ул. ”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 22.07.2022г., като цената е 10.00 лв. и се получават в стая № 206. Депозитна вноска в размер на 240,00 лв. и се внася на касата на Община Каварна до 17.00 часа на 25.07.2022г. Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 26.07.2022г. в деловодството на Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.

Необходими документи за участие:

1.Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка за внесен депозит.

2.Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора и Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.

3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата. 4.Нотариално заверено пълномощно,в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

5.Декларация съгласие (по образец) за обработка на лични данни;

6.Декларация (по образец) за регистрация и развиване на дейност на територията на община Каварна както и наличие на програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на наема за срока на договора (съгласно, чл. 13 от наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност на община Каварна).

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ