ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна

Процедура за подбор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич

Дата на обявяване:01.07.2022

Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 486 по Протокол № 46 от 28.06.2022 г.

Обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2023 – 2026 година

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря та следните условия:

възраст от 21 до 68 години;

настоящ адрес в община Каварна, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Добрич;

има завършено най-малко средно образование;

не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

не страда от психически заболявания;

не е съдебен заседател в друг съд;

не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;

не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване

1. заявление за кандидатстване по образец (приложение № 1);

2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет - Каварна може да се обръща за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, чл. 3 от Закона за съдебната власт (приложение № 2);

8. писмено съгласие по образец (приложение № 3);

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатите са родени преди 16 юли 1973 год.;

10. декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец (приложение № 4).

Място и срок за подаване на документите

В срок до 20.07.2022 г. кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд - Добрич подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет - Каварна, в сградата на Община Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж III, стая 301.

Начин и ред за провеждане на процедурата

С Решение № 486 Общинският съвет – Каварна избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на допуснатите кандидати.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи се публикуват на интернет страницата на Община Каварна най-малко 14 дни преди датата на изслушването им.

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание като всеки член на Общинския съвет - Каварна може да задава въпроси. Комисията съставя доклад за протичане на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на общината.

Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ