ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в град Балчик и село Соколово

Дата на обявяване:25.08.2022

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС–Балчик, Решения №561/30.06.2022 год, № 565/30.06.2022 год. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 1006/11.08.2022 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІ, кв. 308 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.84.192 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 286.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 12 920.00 лева /дванадесет хиляди деветстотин и двадесет лева/ без ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ, кв. 32 по ПУП на с.Соколово, община Балчик, представляващ ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на село Соколово, с площ 1 212.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 13 770.00 лева /тринадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 13.09.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември” № 6.
Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 29.08.2022 г. до 12.09.2022 на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 12.09.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 12.09.2022 г. информационния център на Община Балчик.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ