ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Тервел

Обява на Община Тервел за публичен търг

Дата на обявяване:27.07.2022

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг на 02.09.2022 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ ХХI, кв.20 по РП нас.Жегларци по начин на трайно ползване : Дворно място с площ от 1050 кв.м (Хиляда и петдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 077.00(Четири хиляди седемдесет и седем лева).

2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.68.69 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : Друг вид нива с площ от 3 501 кв.м ( Три хиляди петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена 6 840.00( Шест хиляди осемстотин и четиридесет лева).

3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.68.92 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : Друг вид нива с площ от 1 495 кв.м ( Хиляда четиристотин деветдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена

2 911.00( Две хиляди деветстотин и единадесет лева).

4.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ III, кв.46 по РП нас.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1 050 кв.м ( Хиляда триста осемдесет и пет квадратни метра)с начална тръжна цена 5 520.00 (Пет хиляди петстотин и двадесет лева).

5.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ III а, кв.46 по РП нас.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1 030 кв.м ( Хиляда и тридесет квадратни метра) с начална тръжна цена 5 460.00 (Пет хиляди четиристотин и шестдесет лева)

6.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ IV кв.46 по РП нас.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1 165 кв.м ( Хиляда сто шестдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 6 149.00 (Шест хиляди сто четиридесет и девет лева).

7.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ XIV кв.46 по РП нас.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1 050 кв.м ( Хиляда и петдесет квадратни метра) с началнатръжна цена 5 562.00(Пет хиляди петстотин шестдесет и два лева).

8.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ ХV кв.46 по РП нас.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1 050 кв.м ( Хиляда и петдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 5 562.00(Пет хиляди петстотин шестдесет и два лева).

9.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ VI кв.46 по РП нас.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1 050 кв.м ( Хиляда и петдесет квадратни метра)с начална тръжна цена 5 562.00 (Пет хиляди петстотин шестдесет и два лева).

10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.44.26 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 3089 кв.м( Три хиляди осемдесет и девет квадратни метра) с начална тръжна цена 5 529.00 лв.( Пет хиляди петстотин двадесет и девет лева).

11. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.44.31 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 816 кв.м( Осемстотин и шестнадесет квадратни метра) с начална тръжна цена 1 455.00 лв.( Хиляда четиристотин петдесет и пет лева).

12. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.47.15 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 2 500 кв.м(Две хиляди и петстотин квадратни метра с начална тръжна цена 4 456.00 лв.( Четири хиляди четиристотин петдесет и шест лева).

13. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.562.26 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : друг вид нива с площ от 2 045 кв.м( Две хиляди четиридесет и пет квадратни метра). с начална тръжна цена 3 872.00 лв.(Три хиляди осемстотин седемдесет и два лева).

14. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 57563.22.233 по КККР на с.Поп Груево по начин на трайно ползване : Нива с площ от 5079 кв.м(Пет хиляди седемдесет и девет квадратни метра с начална тръжна цена 8 211.00 лв.( Осем хиляди двеста и единадесет лева).

15. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 02405.21.110 по КККР на с.Балик по начин на трайно ползване : За животновъдна ферма с площ от 29 324кв.м (Двадесет и девет хиляди триста двадесет и четири квадратни метра) с начална тръжна цена 44 832.00 лв.( Четиридесет и четири хиляди осемстотин тридесет и два лева).

16. Да се продаде чрез търг с явно наддаване -дворно място отредено за жилищно строителство кв.67, УПИ I по РП на с.Безмер с площ 1030 кв.м(Хиляда и тридесет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 148.00 (Четири хиляди сто четиридесет и осем лева).

17. Да се продаде чрез търг с явно наддаване -дворно място отредено за жилищно строителство кв.67, УПИ II по РП на с.Безмер с площ 1185 кв.м(Хиляда сто осемдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 758.00 (Четири хиляди седемстотин петдесет и осем лева).

18. Да се продаде чрез търг с явно наддаване -дворно място отредено за жилищно строителство кв.67, УПИ III по РП на с.Безмер с площ 1 080 кв.м(Хиляда и осемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 356.00 (Четири хиляди триста петдесет и шест лева).

19 Да се продаде чрез търг с явно наддаване -дворно място отредено за жилищно строителство кв.67, УПИ VI по РП на с.Безмер с площ 1 260 кв.м(Хиляда двеста и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 5044.00 (Пет хиляди четиридесет и четири лева).

20.Да се продаде чрез търг с явно наддаване -дворно място отредено за жилищно строителство кв.67, УПИ VII по РП на с.Безмер с площ 1 075 кв.м(Хиляда седемдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 337.00 (Четири хиляди триста тридесет и седем лева).

21.Да се продаде чрез търг с явно наддаване -дворно място отредено за жилищно строителство кв.67, УПИ VIII по РП на с.Безмер с площ 825 кв.м( Осемстотин двадесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 3 381.00 (Три хиляди триста осемдесет и един лева).

22..Да се продаде чрез търг с явно наддаване -дворно място отредено за жилищно строителство кв.67, УПИ IХ по РП на с.Безмер с площ 900 кв.м(Хиляда сто осемдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 3 629.00 (Три хиляди шестстотин двадесет и девет лева).

23.Да се продаде чрез търг с явно наддаване -дворно място отредено за жилищно строителство кв.16, УПИ IХ по РП на с.Градница с площ 1100 кв.м(Хиляда и сто квадратни метра) с начална тръжна цена 3 217.00 (Три хиляди двеста и седемнадесет лева).

24.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2030 по КККР на гр.Тервел, отреден за жилищно строителство с площ от 414 кв.м(Четиристотин и четиринадесет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 176.00(Четири хиляди сто седемдесет и шест лева).

25.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2178 по КККР на гр.Тервел, с площ от 205 кв.м(Двеста и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 2 839.00(Две хиляди осемстотин тридесет и девет лева).

26.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ II, кв.10 по РП нас.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 865 кв.м (Осемстотин шестдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 619.00( Четири хиляди шестстотин и деветнадесет лева)

27. Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ III, кв.10 по РП нас.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 860 кв.м (Осемстотин и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 594.00( Четири хиляди петстотин деветдесет и четири лева).

28. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.57 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 351 кв.м (Триста петдесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 537.00 лв. (Петстотин тридесет и седем лева).

29.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.58 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 348 кв.м (Триста четиридесет и осем квадратни метра) с начална тръжна цена 533.00 лв. (Петстотин тридесет и три лева).

30. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.59 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 331 кв.м (Триста тридесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 507.00 лв. (Петстотин и седем лева).

31.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.60 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 421 кв.м (Четиристотин двадесет и един квадратни метра)с начална тръжна цена 645.00 лв. (Шестстотин четиридесет и пет лева).

II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 01.09.2022 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет лева / без ДДС в брой от 16.08.2022 г. до 15.00 ч. на 01.09.2022 г. от касата на община Тервел.

IV. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 ч. на 01.09.2022 г. в деловодството на Община Тервел.

V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва всеки работен ден от 09.00 до 15.30 часа до 01.09.2022 г., след закупуване на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ