ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Крушари

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № УТ-09-4329/02.09.2022г.

Дата на обявяване:02.09.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Крушари, област Добрич на основание чл.129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № РД-08-435/31.08.2022 г. на Кмета на Община Крушарие одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII иXXIII в кв. 13 по регулационния план на с. Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, област Добрич.

Одобреният проект е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация публикуван в сайта на Община Крушари, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл. 215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ