ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Тервел

Търг за продажба на недвижими имоти

Дата на обявяване:03.10.2022

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62 от НРПУРОИ

О Б Я В Я В А

І.Публичен търг на 04.11.2022 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел, за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ III, кв.7 по РП на с.Честименско – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1180 кв.м(Хиляда сто и осемдесет квадратни метра) с начална тръжнацена 3 152.00 лв.( Три хиляди сто петдесет и два лева).

2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ IV, кв.13 по РП на с.Кочмар – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 960 кв.м (Деветстотин и шестдесет квадратни метра) с начална тръжнацена 2 591.00 лв.(Две хиляди петстотин деветдесет и един лева)

3.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 57563.22.226 по КККР на с.Поп Груево по начин на трайно ползване : За друг вид застрояване с площ от 604 кв.м(Шестстотин и четири квадратни метра) с начална тръжнацена 1 125.00 лв.( Хиляда сто двадесет и пет лева).

4.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 57563.22.235 по КККР на с.Поп Груево по начин на трайно ползване : За друг вид застрояване с площ от 1238 кв.м( Хиляда двеста тридесет и осем квадратни метра) с начална тръжнацена

2 306.00 лв.( Две хиляди триста и шест лева).

5.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 57563.22.237 по КККР на с.Поп Груево по начин на трайно ползване : За друг вид застрояване с площ от 3 902 кв.м( Три хиляди деветстотин и два квадратни метра) с начална тръжнацена

7 267.00 лв.( Седем хиляди двеста шестдесет и седем лева).

6.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2125 по КККР на гр.Тервел, отреден за жилищно строителство с площ от 401 кв.м(Четиристотин и един квадратни метра) с начална тръжнацена 4 303.00(Четири хиляди триста и три лева).

7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.254 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 652 кв.м( Шестстотин петдесет и два квадратни метра) с начална тръжнацена 1 165.00 лв.(Хиляда сто шестдесет и пет лева).

8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.286 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 391 кв.м( Триста деветдесет и един квадратни метра) с начална тръжнацена 698,00 лв.(Шестстотин деветдесет и осем лева).

9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.288 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 437 кв.м( Четиристотин тридесет и седем квадратни метра) с начална тръжна цена 781.00 лв.( Седемстотин осемдесет и един лева).

10.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.290 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 440 кв.м( Четиристотин и четиридесет квадратни метра) с начална тръжна цена 786.00 лв.( Седемстотин осемдесет и шест лева).

11. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.293 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 330 кв.м( Триста и тридесет квадратни метра) с начална тръжна цена 589.00 лв.( Петстотин осемдесет и девет лева).

12. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.295 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 431 кв.м( Четиристотин тридесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 770.00 лв.( Седемстотин и седемдесет лева).

13. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.296 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 429 кв.м( Четиристотин двадесет и девет квадратни метра) с начална тръжна цена 766.00 лв.( Седемстотин шестдесет и шест лева).

14. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.297 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 401 кв.м( Четиристотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена 716.00 лв.( Седемстотин шестнадесет лева).

15. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.298 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 319 кв.м( Триста и деветнадесет квадратни метра) с начална тръжна цена 570.00 лв.( Петстотин и седемдесет лева).

16. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.43 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 654 кв.м( Шестстотин петдесет и четири квадратни метра) с начална тръжна цена 1 168.00 лв.( Хиляда сто шестдесет и осем лева).

II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 03.11.2022 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева (Петнадесет лева) без ДДС в брой от 17.10.2022 г. до 15.00 ч. на 03.11.2022 г. от касата на община Тервел.

IV. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 ч. на 03.11.2022 г. в деловодството на Община Тервел.

V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва всеки работен ден от 09.00 до 15.30 часа до 03.11.2022 г., след закупуване на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

Прикачени файлове

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ