ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.82.2

Дата на обявяване:16.09.2022

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1176/15.09.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

Цел на търга:Отдаване под наем на помещение публична-общинска собственост, част от ПИ№ 02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 213 /хирургичен/, с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул."Д-р Златко Петков"№ 1, гр. Балчик, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година.
Отдаваният под наем общински имот е помещение за осъществяване на индивидуална, специализирана хирургическа практика.
Начална годишна наемна цена - 1669.78 лв. без ДДС.
Стъпката на наддаване -5 % от началната цена.
Срок на договора: 5 /пет/ години.
Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 23.09.2022 г. до 15:00 часа на 07.10.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
Депозит за участие в търга -167.00 лв. без ДДС, вносим до 15:00 часа на 07.10.2022г.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 07.10.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.
Дата и място на провеждане - 11.10.2022г. от 10:00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

За справки и допълнителна информация: 0579/ 71054

Лице за контакт

Телефон:0579/ 71054

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ