ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Търг за продажба на общински имоти в Община Балчик - м. Поляните, с. Кранево и м.

Дата на обявяване:28.09.2022

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС-Балчик, Решения № 336/03.06.2021 г г., № 562/30.06.2022 г., № 563/30.06.2022 на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 1122/31.08.2022 год. на Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:
1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.79 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик с площ 521.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 15 030.00 лева /петнадесет хиляди и тридесет лева/.
2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.34 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик с площ 582.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 17 770.00 лева /седемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева/.
3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 39459.506.308 по кадастралната карта на село Кранево, местност „Поляните", община Балчик с площ 391.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 980.00 лева /четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева/.
Търгът ще се проведе на 28.09.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 12.09.2022 г. до 26.09.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15:30 часа на 26.09.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи, се подава в срок до 16:00 ч. на 26.09.2022 г. в информационния център на Община Балчик.

Лице за контакт

Име: М. Караиванова, Й. Денева
Телефон:0579 7-10-41

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ