ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Заповед №773/21.06.2022 г. относно Настъпване на етапа

Дата на обявяване:22.06.2022

З А П О В Е Д

№773

гр. Балчик: 21.06.2022 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.4 ал.4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи - издадена от МВР и МЗХ / обн. ДВ бр.105 от 19.12.2014 год./, писмо с вх.№ЕО-517/16.06.2022 год. и Заповед №РД-04-54/15.06.2022 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Добрич и Заповед №412/14.04.2022 год. на Кмет на Община Балчик във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селскостопанските и горски територии, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях,

О Б Я В Я В А М:

Настъпването на етапа "Восъчна зрялост" на житните култури.

I. В тази връзка следва, стриктно да се спазват и изпълняват мерките определени с моя Заповед №412/14.04.2022 год. с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от възникване на пожари в селскостопанските и горски територии.
II. Кметове и кметски наместници по населените места на Община Балчик да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и земеделските стопани за настъпването на етапа „Восъчна зрялост" на житните култури и поставят екземпляр от заповедта на подходящи за информация места във всички населени места.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Димитрин Димитров - зам. кмет на Община Балчик.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове и кметски наместници на територията на Община Балчик за сведение и изпълнение и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Балчик.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ