ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община град Добрич

Община Добрич обявява прием на документи за процедурата

Дата на обявяване:05.10.2022

Община град Добрич кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027 г., BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ и реализиране на дейности по цитираната програма.

Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Топлият обяд ще бъде раздаван на два пункта – разливна към Клуб на пенсионера „Отец Паисий“ с адрес гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ №82 и трапезария към Храм „Света Троица“ с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Иван Асен“ №2. Община град Добрич работи в насока за разкриване на още един или два пункта за раздаване на храна.

За да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, община идентифицира най-нуждаещите се лица.

В тази връзка Община град Добрич кани гражданите, попадащи в целевите групи, да кандидатстват със Заявления-декларации от 5 до 14 Октомври в приемната на Домашен социален патронаж, която се намира на ул. „Независимост“ №7 /бивш партиен дом/ всеки работен ден от 10: 00 ч. до 16:00 ч.

При подаването на заявленията-декларации, кандидатите трябва да представят следните документи:

Документ за самоличност - за справка;
Ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата /за справка/;
Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК;
Безработните кандидати да представят регистрационен картон от Дирекция ”Бюро по труда”.

 

Телефони за допълнителна информация по проекта:

0884311434 от 10:00 ч. до 16:00 ч. или 058/601 686 от 08:00 до 16:30 ч.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ